Zemes vienības nomas tiesību izsole Vecsalienas pagastā

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaVecsalienas pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4496 007 0041
Platība, ha3.0
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN159.00
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi
Nomas līgums
Pieteikums