- Sociālā dzīvokļa lietošanas noteikumi
- Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uznemšanas noteikumi
- Naujenes Mūzikas un mākslas skolā izglītojamo uzņemšanas noteikumi
- Kārtība, kādā tiek norakstītas materiālās vērtības Daugavpils novada pašvaldības iestādēs
- Kārtība, kādā Daugavpils novada domes interneta mājas lapā tiek izvietota informācija par saimnieciskās darbības veicējiem Daugavpils novadā
- Par amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu darbību Daugavpils novadā
- Kārtība, kādā notiek finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Daugavpils novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs
Pielikums 1
Pielikums 2
Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu
- Kārtība, kādā tiek veikti norēķini ar citām pašvaldības iestādēm, kuras tiks iesaistītas Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” darbībā
- Kārtība, kādā notiek Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process, nosacītās cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana Daugavpils novada pašvaldības budžetā
- Par noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība" apstiprināšanu
- Daugavpils novada pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība
1. pielikums
2.,3. pielikums
- Tirgus izpētes kārtība Daugavpils novada pašvaldībā
Daugavpils novada pašvaldības vides aizsardzības līdzekļu izlietošanas kārtība
Noteikumi par Daugavpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu
Kārtība, kādā tiek piešķirta kompensācija mācību izdevumu segšanai Daugavpils novada pašvaldības iestādes amatpersonai (darbiniekam)
Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un pedagogu materiālās stimulēšanas kārtība
Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību
Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Daugavpils novadā
Kārtība, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pedagogu slodžu sadale Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs
Bāriņtiesu darbinieku profesionālās ētikas normas
Par ceļa izdevumu uz/no mācību – treniņu nodarbībām atmaksu Daugavpils novada sporta skolas audzēkņiem
Debitoru parādu administrēšanas kārtība Daugavpils novada pašvaldībā
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
7. pielikums
8. pielikums
9. pielikums
Daugavpils novada domes padotībā esošo profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes, darba algas likmes palielināšanas un pedagogu tarifikācijas saskaņošanas kārtība
Noteikumi par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumiem un apstiprināšanu
Noteikumi par zemes nomu Daugavpils novada pašvaldībā
Kārtība, kādā notiek nekustamā īpašuma atsavināšanas process Daugavpils novada pašvaldībā