- Daugavpils novada pašvaldības nolikums
- Par Naujenes pagasta padomes 2005.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr. 7 „Naujenes pagasta pašvaldības nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem
- Daugavpils novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detaļplānojumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
- Par braukšanas maksas atvieglojumiem Daugavpils novada bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Daugavpils pilsētas maršrutos
- Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Daugavpils novada pirmsskolas izglītības iestādēs
- Par interešu izglītības un pieaugušo neformālas izglītības programmu licencēšanas kārtību
- Par aprūpes mājas pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā
- Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā
- Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā
- Reklāmas-afišu stendu saraksts
- Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
- Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām
- Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā
- Par bijušo Daugavpils rajona vietējo pašvaldību saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
- Par bijušo Daugavpils rajona vietējo pašvaldību saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
- Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā
- Par Daugavpils novada simboliku
- Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas komunālie pakalpojumi
- Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā
- Atbalsts mazaizsargātajām personām
- Par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajās ūdenstilpnēs - Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā
- Par atsevišķu Daugavpils novada domes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
- Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes izvietošanas kārtību Daugavpils novadā
- Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā
- Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājās
- Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
- Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Daugavpils novadā
- Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
- Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā
- Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas pakalpojumi
- Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā
- Par Daugavpils novada domes 2013.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.7 „Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem
- Par Daugavpils novada domes 2012.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā” atcelšanu
- Licencēto zemūdens medību nolikums Sventes ezerā
- Licencētās makšķerēšanas nolikums Sventes ezerā
- Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā
- Par nekustamā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksāšanas kārtību
- Par Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra saistošo noteikumu Nr. 24 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem
- Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
- Par Daugavpils novada domes 2013. gada 12. septembra saistošo noteikumu  Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma zemei piemērošanu Daugavpils novada pašvaldībā” atzīšanu par spēku zaudējušiem
- Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Daugavpils novadā
- Par Daugavpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
-Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā
- Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā
- Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldībā
- Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība
- Nolikums par licencēto makšķerēšanu Briģenes ezerā
-4.pielikums
- Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
- Par ielu tirdzniecību Daugavpils novadā
-1.pielikums
-2.pielikums
-3.pielikums
-4.pielikums
-5.pielikums
- Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā
- LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOLIKUMS SVENTES EZERĀ
- LICENCĒTO ZEMŪDENS MEDĪBU NOLIKUMS SVENTES EZERĀ
- Nolikums par licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā
- Daugavpils novada pašvaldības budžets 2018.gadam
- 1. pielikums
- 2. pielikums
- 3. pielikums
- Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā
- Grozījumi Daugavpils novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 „Daugavpils novada pašvaldības budžets 2018.gadam”
- 1.pielikums
- 2.pielikums
- 3.pielikums
-Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā
-Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtībaDaugavpils novada pašvaldībā
-Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējumu Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanai