Daugavpils novada daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana

  

Potenciālajiem daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu iesniedzējiem tiek dots mēnesis projektu sagatavošanai atbilstoši veiktajiem grozījumiem aktivitātes nosacījumos

Kā zināms, atbalstam daudzdzīvokļu māju renovācijai Ministru kabinets šā gada 18.septembrī apstiprināja papildus finansējuma piešķiršanu 15 miljonu latu apmērā, vienlaikus veicot arī atsevišķas, tomēr būtiskas izmaiņas aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanas nosacījumos.

Lai potenciālie projektu īstenotāji varētu rūpīgi iepazīties ar veiktajām izmaiņām aktivitātes nosacījumos un sagatavot tām atbilstošus projektus iesniegšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) atbalsta saņemšanai daudzdzīvokļu māju renovācijai, jauno projektu pieņemšana tiks turpināta pēc mēneša.

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātes „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pašreizējā – 9.projektu iesniegumu atlases kārtā tiks pārtraukta šī gada 30.septembrī. Savukārt jau šī gada 26.oktobrī projektu iesniegumu pieņemšana LIAA tiks atsākta aktivitātes 10.projektu iesniegumu atlases kārtā.

Šāds solis izvēlēts, lai projektu iesniedzēji varētu kvalitatīvi sagatavot un iesniegt LIAA projektu iesniegumus atbilstoši 10.projektu iesniegumu atlases kārtas prasībām, kuras Ministru kabinetā tika apstiprinātas 18.septembrī (grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases devīto un turpmākajām kārtām”).

Grozījumi MK noteikumos paredz, ka 10.projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegtajiem projektiem:

 1. projekta iesnieguma veidlapa jāsagatavo atbilstoši MK noteikumu Nr.272 2.1 pielikumam;
 2. no projekta attiecināmajām izmaksām jāizslēdz neparedzētie izdevumi;
 3. projekta iesniegumam nav jāpievieno būves inventarizācijas lieta;
 4. projekta iesniegumam jāpievieno līgums par tehniskā projekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādi;
 5. projekta iesniegumam jāpievieno siltumenerģijas piegādātāja izziņa par ēkas siltumenerģijas patēriņu.

Papildus informējam, ka turpmāk aktivitātes ietvaros tiksatbalstīta ēkas energoresursu rekuperācijas sistēmas uzstādīšana un ēkas esošo inženierkomunikāciju sistēmu atvirzīšana no siltināmās virsmas.

Laikā līdz 26.oktobrim tiks turpinātas aktivitātes, lai iedzīvotājus informētu par mājokļu renovācijas sniegtajiem ieguvumiem un valsts atbalstu šādu pasākumu īstenošanā. Jau oktobra sākumā Ekonomikas ministrija un LIAA sadarbībā ar Reģionālajiem ES struktūrfondu informācijas centriem atsāks informatīvo semināru ciklu par kvalitatīvu mājokļu renovāciju. Šo semināru laikā tiks sniegta arī informācija par jaunākajiem Ministru kabineta noteikumu grozījumiem.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Ekonomikas ministriju (Anda.Lagzdina@em.gov.lv, tālr. 67013161) vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras klientu apkalpošanas centru (liaa@liaa.gov.lv, tālr. 67039499).

Detalizēti ar 18.septembrī MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.272 var iepazīties MK mājas lapā: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40262225&mode=mk&date=2012-09-18.

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas mājas lapās. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam, savukārt semināru videolekcijas var vērot www.vimeo.com/dzivosiltak, www.youtube.com/siltinam.

 Dzīvojamās mājās Vecpils iela 3, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads dzīvokļu īpašnieki kopā ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku SIA „Naujenes pakalpojuma servisu” 2011.gadā īstenoja energoefektivitātes paaugstināšanas projektu „Dzīvojamās mājas renovācija Vecpils iela 3, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads” ar mērķi paaugstināt dzīvojamas mājas energoefektivitāti, samazinot siltumenerģijas ietaupījumu par 44,5% no pašreizējā kopēja enerģijas patēriņa.

Projekta faktiskie izdevumi sastādīja 39931 (Ls) t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 15062 (Ls) – 38%, dzīvokļu īpašnieku daļa – 24869 (Ls) – 62%, dzīvokļu īpašniekiem par savu dzīvokli saņemtais aizdevums jāsamaksā 7 gadu laikā, maksājot ik mēnesi 0,27 Ls/kv.m

Īstenojot projektu, dzīvojamās mājās iedzīvotāji jūtas mājīgi, jo dzīvojamās telpās ir siltāk un salīdzinot 2011. gadu ar 2012. gada janvāra un februāra mēnesi, tika ietaupīts 30% siltumenerģijas.

Semināros mudināja uzsākt māju siltināšanu

Daugavpils novadā noslēgušies informatīvie semināri „Kā iedzīvotājiem panākt mazāku maksu par siltumu”, ko rīkoja Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļa sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un SIA „Grand Eko”.

Semināri tika rīkoti ar veicināt diskusiju par to, kā iedzīvotājiem sagatavoties mājas renovācijas uzsākšanai, ko darīt nekavējoties, lai rēķini par siltumu kļūtu mazāki un kā nenokavēt pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātēm ”Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” un pašvaldības atbalstam, ko nosaka Daugavpils novada saistošie noteikumi „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

Saistošie noteikumi, pieteikuma forma līdzfinansējuma saņemšanai un reģistrācijas anketa pieejama katrā pagasta pārvaldē un mājas lapas www.dnd.lv sadaļā „Publiskie dokumenti”.

Uzziņai:
Daugavpils novada domē daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas:

 • 100% apmērā – dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un termogrāfijas veikšanai;
 • 100% apmērā – tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai (tehniskā projekta izstrādes izmaksām);
 • jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu – 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 20 000
 • apkures sistēmas renovācijai – 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 30 000
 • ārējo sienu siltināšanai Ls 3.00 par katru nosiltinātas sienas kvadrātmetru, atbilstoši apstiprinātajai tehniskajai dokumentācijai.

Maksimāli pieļaujamais ERAF finansējums – ne vairāk kā Ls 35 uz vienu dzīvojamās mājas kvadrātmetru. Dzīvokļu īpašnieki no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām var atgūt 50%, un ja vismaz 10% no dzīvokļu īpašniekiem ir maznodrošinātas personas statuss, tad – 60%.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes ”Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” atbalstāmās izmaksas:

 • Projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;
 • Energoaudita, tehniskās apsekošanas, būvniecības izmaksu tāmes un būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādāšanas izmaksas un tehniskā projekta ekspertīzes izmaksas;
 • Ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšana un nomaiņa, tai skaitā atsevišķu dzīvokļu īpašumu robežās esošo ārsienu logu atjaunošana un nomaiņa;
 • Pagraba un augšējā stāva pārseguma siltināšana;
 • Kāpņu telpas remonts, gadījumā, ja tiek veikti energoefektivitātes darbi kāpņu telpā (nepārsniedzot 5% no attiecināmajām tiešajām izmaksām);
 • Rekuperācijas sistēmas uzstādīšana ēkā siltumenerģijas atkārtotai izmantošanai;
 • Ēkas inženierkomunikāciju sistēmu atvirzīšana no siltināmās virsmas, ja tā nepieciešama siltumizolācijas materiālu uzklāšanai uz ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu virsmas un paredzēta tehniskajā projektā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijā.

„Lai panāktu mazāku maksu par siltumu, ir tikai viens ceļš – racionāla un taupīga saņemtā siltuma izlietošana. Daugavpils novadā dzīvojamās mājas, kas celtas pēckara periodā, ir ar zemu siltuma noturību – siltums aizplūst caur neblīviem logiem un durvīm, plānajām sienām, nesiltinātu bēniņu un jumta pārsegumu, siltu pagraba pārseguma siltumizolāciju u.c. Lai to novērstu, nepieciešama kompleksa mājas renovācija ar siltināšanu, kas ir samērā ilgstošs process”, uzsvēra SIA „Grand Eko” Energoefektivitātes nodaļas vadītājs Aleksandrs Adamovičs.

Pirmais, ar ko jāsāk, ir jāsasauc iedzīvotāju kopsapulce, lai vienotos par energoaudita veikšanu (kas tieši konkrētai mājai ir vajadzīgs, lai ienestu lielāku energoefektivitāti) un kontroltāmes sagatavošanu (kas nosaka, cik lielas būs izmaksas).

Daugavpils novadā tikai 44 % dzīvojamo māju ir nodotas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā. Kā obligāts priekšnosacījums pašvaldības finansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai ir tas, ka konkrētai dzīvojamai mājai ir jābūt pārvaldniekam. Ja tāda nav, tad to steigšus ir jāievēl, sasaucot iedzīvotāju kopsapulci. Bez iedzīvotāju pretimnākšanas, šis process nemaz nevar sākties. Kalupē, Nīcgalē un Kalkūnē situācija ir visbēdīgākā.

„Informatīvajos semināros kopā piedalījās 180 iedzīvotāji no četriem pagastiem. Jāsaka, ka semināri ir bijuši produktīvi. Šobrīd Daugavpils novada dome ir saņēmusi jau trīs iesniegumus no Naujenes un Kalkūnes pagasta iedzīvotājiem ar lūgumu paredzēt nākamā gada budžetā pašvaldības līdzfinansējuma līdzekļus māju energoefektivitātes projektu īstenošanai”, stāsta Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja Vasilisa Pudovkina.