Informācija par pašvaldības īpašuma atsavināšanu par brīvu cenu

Informācija par Daugavpils novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgām personām.