Ēku un būvju iedalījums grupās

Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam

1. Ēku iedalījums grupās

Iedalījuma kritērijsI grupa *II grupaIII grupa*
1. Stāvu skaitsĒkas, kuras neietilpst
1. vai 3.grupā
1) Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi 2) Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs
2. Cilvēku skaitsPubliskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem
3. Platība, apbūves laukums1) Mazēka (vienstāva ēka, t.sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2) 2) Ārpus pilsētu un ciema teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēkas, noliktavas, šķūņi, pagrabi, nojumes, garāžas) ar apbūves laukumu līdz 60 m2 3) Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēkas, kurās tiek izvietota bīstamā iekārta 4) Betonēts laukums pakaišu kūtsmēslu uzkrāšanai (uzglabāšanai ar vircas uzkrāšanas tvertni) līdz 50m21) Ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m2 2) Noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 2000 m2
4. BūvtilpumsŪdens rezervuāri (pazemes un virszemes) līdz 50 m3 ārpus pilsētu un ciemu teritorijām1) Ēka šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000 m3 2) Ūdens rezervuāri (pazemes un virszemes) virs 1000 m3
5. Jauda1) Kompaktās (konteinertipa) transformatoru apakšstacijas un sadales ietaises ar nominālo spriegumu līdz 20 kV ārpus pilsētām, ja tās atrodas ārpus esošo spēkstaciju un apakšstaciju teritorijām 2) Elektroietaišu ēkas ar pamatiem, mazākas par 60 m2 ārpus pilsētām un ciemiem1) Katlumājas un elektroenerģijas apgādes ēkas ar siltuma jaudu lielāku par 2 MW un/vai elektrisko jaudu lielāku par 2 MW 2) Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas ar 110 kV spriegumu un augstāku

Piezīme.
1. * Lai noteiktu, vai ēka pieder pie konkrētās grupas ēkām, jābūt spēkā vienai no minētajām klasifikācijas pazīmēm.

2. Inženierbūvju iedalījums grupās**

Speciālie būvnoteikumiI grupaII grupaIII grupa
1. Autoceļi un ielasMāju ceļš viena īpašnieka zemes gabalāInženierbūves, kuras neietilpst
1. vai 3.grupā
1) Automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi 2) Tilti, viadukti un ceļu pārvadi 3) Tuneļi, garāki par 100 m
2. Dzelzceļa būves (valsts, pašvaldību un privātie)Dzelzceļa gājēju pārejas un dzelzceļa tehnoloģiskās pārbrauktuves1) Publiskās lietošanas dzelzceļi 2) Tilti, viadukti un ceļu pārvadi 3) Tuneļi, garāki par 100 m
3. Elektronisko sakaru būvesInženiertīklu pievadi1) Maģistrālās sakaru līnijas 2) Torņi, augstāki par 100 m
4. Enerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būves1) Elektrotīkli ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, tajā skaitā elektroapgādes sadalnes (uzskaites, relejaizsardzības, kabeļu komutācijas u. c.) un komutācijas un aizsardzības iekārtas 2) Inženiertīklu pievadi1) Elektropārvades līnijas ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku 2) Apakšstacijas (izņemot slēgtās transformatoru apakšstaciju ēkas) ar 110 kV spriegumu un augstāku 3) Hidroelektrostacijas ar jaudu virs 2 MW 3) Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba spiedienu virs 1,6 MPa 4) Spēkstaciju būves ar jaudu virs 20 kW, tai skaitā vēja elektrostacijas (vēja parki) 5) Dūmeņi virs 60 m
5. Hidrotehniskās un meliorācijas būves1) Viena īpašnieka meliorācijas sistēma vai atsevišķas būves, ierīces 2) Rakti dīķi ar virsmas laukumu vienas zemes vienības robežās līdz 0,5 ha platībā1) Ūdens noteces un līmeņu regulēšanas hidrotehniskās būves, ja aizsprosta augstums pārsniedz 15 metrus vai novadbūves caurplūde pārsniedz 500 m3/s 2) Ūdens resursu izmantošanas hidrotehniskās būves, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW līdz 2 MW vai sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s
6. Ostu hidrotehniskās būvesIekšējie ūdensceļi un ostas, kas paredzētas iekšzemes ūdenstransportam ar 1000 t un lielāku tilpību
7. Ar radiācijas drošību saistītās būvesVisas ar radiācijas drošību saistītās būves
8. Būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonāVisas būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
9. Citas, atsevišķi neklasificētas, inženierbūves1) Atsevišķie labiekārtojuma elementi, kas atrodas publiskajā ārtelpā – soliņi, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, atsevišķās laternas un apgaismes ķermeņi, karogu masti, velosipēdu statīvi u.tml. *** 2) Stacionārie reklāmas un informācijas stendi*** ar augstumu līdz 2,5 m un citi tiem pielīdzināmi objekti, tai skaitā ielu norāžu stabi līdz 4 m (bez elektrības pieslēguma) 3) Žogi un mūri viena zemes gabala robežās 4) Labiekārtoti (betona, šķembu u. c.) laukumi līdz 50 m2 ārpus pilsētu un ciemu teritorijas lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām 5) Inženiertīklu pievadi1) Rūpnieciskās ražošanas būve (ieguves rūpniecības vai iežieguves būves, ķīmiskās ražošanas būves, smagās rūpniecības uzņēmumu būves) 2) Visa veida estrādes, atklātie sporta laukumi un baseini ar tribīnēm, kuras paredzētas vairāk nekā 100 cilvēkiem 3) Visu veidu maģistrālie cauruļvadi un to pārvades estakādes 4) Notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar jaudu virs 200 m3/diennaktī 5) Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas ar jaudu virs 200 m3/diennaktī 6) Ūdens un kanalizācijas maģistrāles ar diametru no 1000 mm 7) Ūdens attīrīšanas ietaises ar jaudu virs 200 m3/diennaktī 8) Lidlauku skrejceļi, kas ir garāki par 2,0 km 9) Torņi, augstāki par 100 m

Piezīmes.
2. ** Tabulā ir dots inženierbūvju uzskaitījums atbilstoši būvju grupām, kas jāņem vērā, piemērojot speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.
3. *** Atsevišķie labiekārtojuma elementi, kā arī stacionārie reklāmas un informācijas stendi nav uzskatāmi par kadastra objektiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma izpratnē.