Darbību reglamentējošie akti

Civillikums . Ģimenes tiesības  http://likumi.lv/doc.php?id=90223

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums   http://likumi.lv/doc.php?id=253442

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums  http://likumi.lv/doc.php?id=191209

Pilsonības likums http://likumi.lv/doc.php?id=57512

Dzīvesvietas deklarēšanas likums http://likumi.lv/doc.php?id=64328

Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”  http://likumi.lv/doc.php?id=259879

Ministru kabineta 24.09.2013.noteikumi Nr.906  ‘Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” http://likumi.lv/doc.php?id=260214

Ministru kabineta 06.08.2013.noteikumi Nr.470 “Noteikumi par dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata zīmi”  http://likumi.lv/doc.php?id=258797

Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumi Nr.1079 “Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem” http://likumi.lv/doc.php?id=198289

Ministru kabineta 02.03.2004. noteikumi Nr.114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”   http://likumi.lv/doc.php?id=85209

Daugavpils novada domes 14.03.2013. saistošie noteikumi  Nr.6

„Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

Daugavpils novada domes 08.11.2012. lēmums Nr.1277    „Par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”