Normatīvie akti

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā

Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”

Saistošie noteikumi Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā