Nodevu objekti un nodevas cenas (kosavilkums)

Nodevas objekts

Likme (euro)

Par Domes, Iestādes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām

Domes, Iestādes lēmuma punkta izraksta ar/bez pielikumu/a atkārtota izdošana

1,00

Domes, Iestādes lēmuma izraksta ar/bez pielikumu/a atkārtota izdošana

3,00

     dokumentu no Domes, Iestādes arhīva izdošana:

 

          ar iesniegumā precīzi norādītu datumu

3,00

          bez iesniegumā precīzi norādīta datuma

7,00

izziņu par nekustamo īpašumu, par nodokļu parādu neesamību, par apgrūtinājumiem, par lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, lietošanā vai nomā esošu zemes platību, par zemes lietošanas mērķu atbilstību teritorijas plānojumam, par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā izdošanu

2,00

raksturojumi, rekomendācijas

4,00

citu Domes, Iestādes dokumentu, atkārtotu dokumentu kopiju izsniegšana (rīkojumu, aktu, sarakstes dokumentu un u.tml.) 

4,00

par apliecinātām kopijām no Daugavpils novada teritorijas plānojuma:

 

A4 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto izmantošanu (fiziskām personām)

3,00

A4 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto izmantošanu (juridiskām personām)

6,00

A3 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto izmantošanu (fiziskām personām)

4,00

A3 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto izmantošanu (juridiskām personām)

7,00

A1 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto izmantošanu (fiziskām personām)

9,00

A1 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto izmantošanu (juridiskām personām)

12,00

A0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto izmantošanu (fiziskām personām)

14,00

A0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto izmantošanu (juridiskām personām)

17,00

B0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto izmantošanu (fiziskām personām)

16,00

B0 formātā ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto izmantošanu (juridiskām personām)

19,00

Par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu brīvdabas publiskās vietās Daugavpils novada pašvaldības teritorijā

ja  pasākums  ietver sporta  un  fizisko aktivitāšu elementus un  ir  piemērota maksa skatītājiem vai dalībniekiem:

     vietēja mēroga (Latgales  reģiona vai novada)

14,00

          Latvijas mēroga

21,00

     starptautiska mēroga

28,00

ja  pasākums  ietver sporta  un  fizisko aktivitāšu elementus un  ir  bezmaksas

7,00

par  atrakcijām  vienas diennakts ietvaros

14,00

par atrakcijām vienas diennakts ietvaros, ja atrakciju skaits pārsniedz 5 vienības

43,00

par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām, u.tml. pasākumiem vienas diennakts ietvaros ar ieejas maksu

14,00

par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām, u.tml. pasākumiem vienas diennakts ietvaros, ar vai bez ieejas maksas un ar reklāmas/aģitācijas mērķi

28,00

uguņošanas, salūti

28,00

Par tirdzniecību publiskās vietās

ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem

1,00

tirdzniecība ar nepārtikas precēm

4,00

tirdzniecība ar pārtikas precēm (bez alkohola)

7,10

tirdzniecība ar pārtikas precēm (ar alkoholu)

14,00

tirdzniecība gadatirgū pašvaldības noteiktajā publiskā vietā

4,00

izbraukuma tirdzniecība pagastu teritorijā

10,00

tirdzniecība no autoveikaliem

14,00

Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

reklāmas, reklāmas nesēja par vienu gadu, kura izmērs vienāds vai pārsniedz 18 m2

71,00

reklāmas, reklāmas nesēja par vienu gadu, kura izmērs  nepārsniedz 18 m2

36,00

izkārtne par vienu gadu

14,00

īslaicīga reklāma, sludinājums, kura eksponēšanas laiks nepārsniedz vienu mēnesi, izmērs nepārsniedz A3 formātu

2,00

afiša (izmērs pārsniedz A3 formātu), kuras eksponēšanas laiks nepārsniedz vienu mēnesi

4,00

īslaicīgas reklāmas, sludinājumu, kuru eksponēšanas laiks nepārsniedz vienu mēnesi, izmērs nepārsniedz A3 formātu izvietošana visos pašvaldības reklāmu afišu stendos

43,00

afišu (izmērs pārsniedz A3 formātu), kuru eksponēšanas laiks nepārsniedz vienu mēnesi, izvietošana visos pašvaldības reklāmu afišu stendos

71,00

Par būvatļaujas saņemšanu

fiziskām personām

juridiskām personām

individuālai dzīvojamai mājai un dvīņu dzīvojamo mājai jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai

43,00

86,00

dārza māju, vasaras māju, palīgēku un saimniecības ēku jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai

28,00

56,00

pirts, atpūtas vietu, tūristu mītņu jaunbūvei, restaurācijai, renovācijai, rekonstrukcijai

36,00

72,00

daudzdzīvokļu, dzīvojamo māju jaunbūvei,  rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai

57,00

114,00

individuālo māju sadale

57,00

114,00

sabiedriskās un darījumu ēkas un būves

85,00

142,00

mobilo telefonsakaru torņu būvniecība

142,00

lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām paredzēto ceļu būvniecība

21,00

85,00

ražošanas un rūpniecības objektu (noliktavu) būves un ēkas

57,00

114,00

enerģētikas objektu būvniecība, uz kurām neattiecas specializēto būvatļauju izsniegšana

43,00

142,00

inženiertīklu izbūve, inženierbūve, logi

28,00

85,00

ēku nojaukšanas atļauja

21,00

85,00

ceļu, ielu, tiltu, estrādes, tuneļu, depo būvniecība un rekonstrukcija

28,00

171,00

atklāta derīgo izrakteņu un kūdras ieguves nodrošināšanas būvju būvniecībai

36,00

142,00

Par  Daugavpils novada simbolikas izmantošanu

simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem līdz 100 eksemplāriem

10,00

simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem virs 100 eksemplāriem

21,00

simbolikas izmantošana masu informācijas līdzekļos patstāvīgi gada laikā

43,00