Daugavpils novada teritorijas plānojums

Paziņojums par Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam apstiprināšanu, saistošo noteikumu izdošanu un to īstenošanas uzsākšanu

Daugavpils novada dome paziņo, ka 2014.gada 2.jūlijā ar Daugavpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” ir apstiprināts Daugavpils novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam (lēmums Nr.667, protokols Nr.15, 1.&). Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta 1.daļu šie saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2014.gada 8.jūliju. Pamatojoties uz VARAM 2014.gada 11.septembra vēstuli Nr.15.18-1e/8343 saistošie noteikumi Nr.13 ir īstenojami no 2014.gada 11.septembra.
Daugavpils novada teritorijas plānojumu izstrādāja Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas Plānošanas daļa. Ar apstiprināto teritorijas plānojumu, vides pārskatu, kā arī informatīvo ziņojumu par pieņemto plānošanas dokumentu, atzinumu par vides pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties darba dienās Daugavpils novada domes Attīstības nodaļā, Rīgas ielā 2-29, Daugavpilī vai pašvaldības mājaslapā Internetā www.dnd.lv. sadaļā „Attīstība”. Tālrunis uzziņām – 65476882.

2014.gada 2.jūlija domes sēdes lēmums Nr.667 “Par Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam apstiprināšanu”

Teritorijas plānojuma pārlūku skatīt šeit . 

 

SAISTOŠĀ DAĻA
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskās daļas kartes:

Ambeļu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Biķernieku pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 

Demenes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 

Dubnas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Kalkūnes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Kalupes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Laucesas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 

Līksnas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Maļinovas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Medumu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Naujenes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Nīcgales pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Salienas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Skrudalienas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Sventes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 

Tabores pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 

Vaboles pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 

Vecsalienas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Višķu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 

Tematiskās kartoshēmas:
1. Daugavpils novada īpašu ainavu areāli 

 2. Daugavpils novada teritorijas augsnes kvalitāte 

3. Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekti 

  4. Riska teritorijas un objekti Daugavpils novada teritorijā

5. Daugavpils novada Višķu pagasta ciemu plānotās ielas 

6. Daugavpils novada Skrudalienas pagasta ciemu plānotās ielas 

  7. Daugavpils novada Nīcgales pagasta ciemu plānotās ielas 

8. Daugavpils novada administratīvās teritorijas robežas izmaiņu projekts


VIDES PĀRSKATS

Ziņojums par pieņemto plānošanas dokumentu

Atzinums par vides pārskatu un informācija par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai

Paziņojums par Daugavpils novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu

2014.gada 29.maijā Daugavpils novada dome apstiprināja Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam galīgo redakciju (lēmums Nr.489). No 2014.gada 9.jūnija līdz 29.jūnijam ar dokumenta redakciju varēs iepazīties Daugavpils novada domes Attīstības nodaļā (Rīgas ielā 2-31, Daugavpilī, LV5401), kā arī šeit:

Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam galīgā redakcija

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi Paskaidrojuma rakstam

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa

Ambeļu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Biķernieku pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Demenes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Dubnas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Kalkūnes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Kalupes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Laucesas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Līksnas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Maļinovas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Medumu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Naujenes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Nīcgales pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Salienas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Skrudalienas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Sventes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Tabores pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Vaboles pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Vecsalienas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Višķu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Daugavpils novada ģeogrāfiskais izvietojums

Daugavpils novada teritorijas blīvi apdzīvotas vietas

Daugavpils novada attīstības centri

Daugavpils novada teritorijas nekustāmā īpašuma sadalījums pēc nekustamā īpašuma piederības statusa

Daugavpils novada teritorijas nekustāmā īpašuma sadalījums pēc lietošanas mērķu grupām

Daugavpils novada teritorijas hidrogrāfiskais tīkls

Daugavpils novada teritorijas ūdensteču sateces baseini

Zemes lietojuma veidi Daugavpils novada pagastos

Latvijas ainavu rajoni Daugavpils novada teritorijā

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Daugavpils novadā

Daugavpils novada pagastu iedalījums pēc iedzīvotāju blīvuma

Daugavpils novada īpašu ainavu areāli

Būvmateriālu izejvielu atradnes Daugavpils novadā

Kūdras un sapropeļa atradnes Daugavpils novadā

Ūdens apgādes urbumu izvietojums Daugavpils novada teritorijā

Pazemes ūdeņu aizsardzība Daugavpils novada teritorijā

Daugavpils novada kvartāra nogulumu karte

Daugavpils novada pirmskvartāra nogulumu karte

Daugavas upes baseina apgabala ūdensobjekti Daugavpils novada teritorijā

Daugavpils novada transporta infrastruktūra

Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes Daugavpils novada teritorijā

Daugavpils novada teritorijas augsnes kvalitāte

Valsts aizsardzības teritorijas Daugavpils novadā

Kultūras pieminekļu izvietojums Daugavpils novadā

Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekti

Elektronisko sakaru infrastruktūras izvietojums Daugavpils novada teritorijā

Daugavpils novada sabiedriskā transporta shēma

Daugavpils novada teritorijas elektroapgādes infrastruktūra

Maģistrālo gāzesvadu un naftasvadu izvietojums Daugavpils novada teritorijā

Riska teritorijas un objekti Daugavpils novada teritorijā

Rekreācijas un tūrisma infrastruktūras objektu izvietojums Daugavpils novadā

Ģeodēziskā tīkla punktu izvietojums Daugavpils novadā

Daugavpils novada Višķu pagasta ciemu plānotās ielas

Daugavpils novada Skrudalienas pagasta ciemu plānotās ielas

Daugavpils novada Nīcgales pagasta ciemu plānotās ielas

Daugavpils novada administratīvās teritorijas robežas izmaiņu projekts

Vides pārskats

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

1. pielikums

2. pielikums