Iesniedzamie dokumenti un veidlapas izsoles

Fiziskām personām:
1. Daugavpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo objektu, saskaņā izsoles noteikumiem; (Iesnieguma veidlapa)
2. pases kopija – uzrādot oriģinālo;
3. bankas dokuments (maksājumu uzdevums u.c. ar bankas apstiprinājumu) par nodrošinājuma iemaksu;
4. bankas dokuments (maksājumu uzdevums u.c. ar bankas apstiprinājumu) par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
5. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot pasi)- ja to pārstāv cita persona.

Juridiskām personām:
1. Daugavpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo objektu, saskaņā izsoles noteikumiem (Iesnieguma veidlapa);
2. dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgas pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
3. apliecināta Latvijas Republikas Komercreģistra reģistrācijas apliecības kopija;
4. attiecīgā Valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu (par pārstāvības tiesībām un kapitāla daļu sadali starp dalībniekiem, ja izziņā netiek norādīta pilsonība tad jāiesniedz dalībnieku pases kopijas). Izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles dienas;
5. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka juridiskā persona ir nomaksājusi likumā paredzētos nodokļus un nodevas un Valsts obligātos sociālos apdrošināšanas maksājumus. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles dienas;
6. Daugavpils novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu parādu neesamību;
7. bankas dokuments(maksājumu uzdevums u.c. ar bankas apstiprinājumu) par nodrošinājuma iemaksu;
8. bankas dokuments (maksājumu uzdevums u.c. ar bankas apstiprinājumu) par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
9. noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi – ja to pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesību).