Pārvaldīšanas tiesību nodošanas process

Pašvaldības dzīvojamo māju nodošana apsaimniekošanā

Dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums, kas kā lietu kopība sastāv no atsevišķa īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošais atsevišķais īpašums un kopīpašuma domājamā daļa tiesiski nav atdalāmi.

Dzīvokļa īpašnieka tiesības:

 • Valdīt savu īpašumu;
 • Lietot savu īpašumu savām vajadzībām vai nodot to citām personām;
 • Iegūt no sava īpašuma labumu, izmatojot to pēc saviem ieskatiem;

Dzīvokļa īpašnieka pienākumi:

 • piedalīties dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā,
 • saudzīgi izturēties ne tikai pret savu īpašumu, bet arī, pret kopīpašuma esošo mājas daļu.

Dzīvokļa īpašnieks sedz visus nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas, tās komunikāciju un iekārtu, uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu, kā arī zemes gabala uzturēšanu proporcionāli sava dzīvokļa lielumam. Šis dzīvokļa īpašnieka pienākums ir paredzēts neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav iestājies biedrībā, kā arī vai ir, vai nav noslēdzis ar citiem dzīvokļu īpašniekiem attiecīgu līgumu.

Pārņemot dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieks var:

 • pieņemt lēmumus par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
 • kontrolēt, kā izlieto mājas apsaimniekošanas maksu;
 • lemt par ieguldījumiem mājas atjaunošanā

Kārtība kādā mājas tiek nodotas dzīvokļu īpašniekiem

Lai dzīvokļu īpašnieki varētu pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona – Pārvaldnieks iesniedz Daugavpils novada domei iesniegumu ar lūgumu nodot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā.

Kārtība kādā iesniedzami dokumenti Daugavpils novada domei par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu skatīt ŠEIT 

Iesnieguma un nepieciešamo dokumentu veidlapas var atrast sadāļā – Saistīto dokumentu paraugi, veidlapas

Noderīga informācija veidojot dzīvokļu īpašnieku sabiedrību:

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA ir dzīvojamo māju kopīpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai brīvprātīgi izveidota sabiedrība, un tai jābūt reģistrētai Uzņēmumu reģistrā. Šiem nosacījumiem atbilst:

Biedrība

 1. Jāreģistrē Biedrību un nodibinājumu reģistrā.
 2. Dibināšanas mērķis nav peļņas gūšana.
 3. Nav paredzēts pamatkapitāls.
 4. Ienākuma nodoklis nav jāmaksā, jo biedrība negūst peļņu. Gada beigās radušos uzkrājumus var izmantot dzīvojamās mājas uzturēšanai, renovācijai u.tml.
 5. Ekonomiski izdevīgākā forma tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas grib pārvaldīt tikai savu māju

Kooperatīvā sabiedrība

 1. Jāreģistrē Komercreģistrā.
 2. Sabiedrība, kas izveidota peļņas gūšanai.
 3. Minimālais pamatkapitāls ir LVL 200/ EUR 285.
 4. Ir mainīgs biedru skaits.
 5. Jāmaksā ienākuma nodoklis.
 6. Ekonomiski izdevīga forma tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas vēlas nodarboties ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu kā komercdarbību, apsaimniekojot ne tikai savu, bet arī citas mājas, tā gūstot peļņu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

 1. Jāreģistrē Komercreģistrā.
 2. Sabiedrība, kas izveidota peļņas gūšanai.
 3. Minimālais pamatkapitāls ir EUR 2846.
 4. Ir konstants biedru skaits.
 5. Jāmaksā ienākuma nodoklis.
 6. Ekonomiski izdevīga forma tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas vēlas nodarboties ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu kā komercdarbību, apsaimniekojot ne tikai savu, bet arī citas mājas, tā gūstot peļņu

Saistītie normatīvie akti

Gaidām visus privatizēto dzīvokļu īpašniekus, kuri vēlas uzņemties savas mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

Daugavpils novada dome
Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa
Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19. Kabinets
Pirmdien 09:00-18:00
Piektdien 08:30-12:00
Īpašuma daļas vadītāja Ilze Raščevska, 19.kab., tālr.65476739; 26357842
Speciāliste mājokļu jautājumos Veronika Pudāne, 12.kab., tālr.65422281; 29412676