Asenizatoru reģistrācija

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ASENIZATORU REĢISTRS

Saskaņā ar Daugavpils  novada pašvaldības  2019. gada 8. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 39 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils novadā”, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija publicē pašvaldībā reģistrētos asenizatorus, kas sniedz pakalpojumus Augšdaugavas  novada teritorijā:

Informācija par iestādēm, kuras sniedz notekūdeņu izvešanas pakalpojumus Daugavpils novadā

 Pakalpojuma sniedzējsKontaktinformācija pakalpojuma pieteikšanaiTvertnes tilpumsPakalpojuma sniegšanas teritorija
Pašvaldības aģentūra “Višķi”Tālr. 65442032, 26386079

agentura@viski.lv

4m3Višķu pagasts
Skrudalienas pagasta pārvaldeTālr. 29126041, 65439238, 65439023

parvalde@skrudaliena.lv

kazimirs@skrudaliena.lv

10m3Skrudalienas pagasts
Medumu pagasta pārvaldeTālr. 29222351

parvalde@medumi.lv

4m3Medumu pagasts
Dubnas pagasta pārvaldeTālr. 65475217

parvalde@dubna.lv

2,5m3Dubnas pagasts
Maļinovas pagasta pārvaldeTālr.29284546

parvalde@malinova.lv

10m3Maļinovas pagasts
Sventes pagasta pārvaldeTālr.29191397

parvalde@svente.lv

4 m3Sventes pagasts
Līksnas pagasta pārvaldeTālr. 26590341

parvalde@liksna.lv

8 m3Līksnas pagasts
Demenes pagasta pārvaldeTālr. 26100191

ivars.sarmulis@demene.lv

parvalde@demene.lv

4,3 m3Demenes pagasts
Kalupes pagasta pārvaldeTālr. 65407490

29175448, 26375124

parvalde@kalupe.lv

4 m3Kalupes pagasts
Salienas pagasta pārvaldet.65475870,  65475248

parvalde@saliena.lv

parvalde@vecsaliena.lv

3,02 m3Salienas pagasts,

Vecsalienas pagasts

Laucesas pagasta pārvaldeTālr. 273006276

roberts.murans@laucese.lv

parvalde@laucese.lv

10 m3Laucesas pagasts
Tabores pagasta pārvaldeTālr. 29120630,  65471219

parvalde@tabore.lv

4 m3Tabores pagasts

Informācija par asenizatoru registrācijas kārtību Daugavpils novadā

Kādi dokumenti jāiesniedz asenizatora reģistrācijai?

Asenizatora reģistrācijai jāiesniedz šādi dokumenti :

 1. Rakstveida reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai atvērt šeit;
 2. Iesniegumam jāpievieno šāda rakstveida informācija:
 • dokuments, kas apliecina tiesības veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;
 • dokuments, kas apliecina ka iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
 • dokuments, kas apliecina, ka ir noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem . Dokuments nav vajadzīgs, ja vien konkrētais asenizators vienlaikus nav arī centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieks, valdītājs vai turētājs.

Kur jāiesniedz dokumenti asenizatora reģistrācijai?

Reģistrācijas iesniegumu asenizācijas pakalpojumu sniegšanai asenizators var iesniegt:

 • personīgi Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 20 kabinetā;
 • pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401;
 • elektroniski uz adresi dome@daugavpilsnovads.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

Kas notiks pēc dokumentu iesniegšanas?

Asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek izskatīts 15 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi norādītie nepieciešamie dokumenti.

Lai veiktu reģistrāciju, pašvaldības administrācija pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par:

 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;
 • Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.

Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt pašvaldības administrācijai minētas informācijas apliecinošus dokumentus.

Pašvaldības administrācija 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā pašvaldības administrācija nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma asenizācijas pakalpojumu sniegšanai izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

Kādas prasības ir izvirzītas asenizatoram?

Asenizatoram, kurš apņemas sniegt decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Daugavpils novada teritorijā, ir jābilst šādām prasībām:

 1. ir reģistrējies Daugavpils novada pašvaldībā;
 2. nodrošina decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši MK noteikumos Nr.384 un Saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;
 3. veic Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;
 4. pārvadā decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;
 5. ir noslēdzis rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu. Minēto līgumu neslēdz, ja konkrētais asenizators vienlaikus ir arī centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieks, valdītājs vai turētājs;
 6. nodrošina visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
 7. nodrošina visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā.

Kādu atskaiti jāiesniedz par izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu reģistrētam asenizatoram?

Līdz kārtējā gada 1. februārim iesniedz Daugavpils novada pašvaldības komunālās saimniecības nodaļai rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā. Deklarācijas veidlapa  atvērt šeit . Deklarāciju iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

Papildus informācija: 

Papildus informāciju par asenizatoru reģistrāciju sistēmu reģistrāciju var saņemt Daugavpils novada domē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, komunālās saimniecības nodaļā, tālr. 654 76812, e-pasta adrese olga.sokolovska@dnd.lv.

Asenizatora deklarācija par izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu
Reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai