Lokālplānojumi

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumu Nr. 1905 (protokols Nr. 79, 19.&) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijas paplašināšanai (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4462 008 0123, 4462 008 0128, 4494 006 0005, 4494 006 0006, 4494 006 0003, 4494 005 0287, 4468 007 0119, 4468 007 0133, 4468 007 0139 ). Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņš ir no 2020.gada 9.janvāra līdz 07.februārim. Publiskās apspriešanas apspriedes notiks 2020.gada 22.janvārī plkst. 12.00 Vaboles pagasta Saieta namā (“Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads) un 2020.gada 4.februārī plkst. 11.00 Daugavpils novada domē (sēžu zāle, 24.telpa, Rīgas iela 2, Daugavpils). Priekšlikumi iesniedzami līdz 2020.gada 7.februārim Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldei (Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401) vai sūtot elektroniski: planojam.novadu@dnd.lv. Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē (Rīgas iela 2, 31.kab., Daugavpils) Domes darba laikā, interneta vietnē www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un “Lokālplānojumi”, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

2019.gada 27.decembra lēmums Nr. 1905 “Par lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Daugavpils novada dome 2019. gada 16. maija sēdē pieņēma lēmumu Nr. 1416 „ Par lokālplānojumu plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai”.
Lokālplānojuma izstrāde tiek pamatota ar ieceri grozīt Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2023. gadam, mainot zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4462 008 0123, 4462 008 0128, 4494 006 0005, 4494 006 0006, 4494 006 0003, 4494 005 0287, 4468 007 0119, 4468 007 0133, 4468 007 0139 funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu reģionāla līmeņa poligona izveidi valsts aizsardzības vajadzībām, kur ieplānota Nacionālo bruņoto spēku mācību infrastruktūras attīstība.
Sekot līdzi lokālplānojuma izstrādes gaitai var Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.
Lokālplānojuma ierosinātājs – Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

2019. gada 16. maija domes sēdes lēmums Nr. 1416 „ Par lokālplānojumu plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai”

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

2018. gada 8. martā Daugavpils novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr.682 (protokola Nr. 26., 24. §) “Par lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils novada domes saistošie noteikumi Nr.17 “Lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā geolatvija.lv, darba dienās Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē Daugavpilī, Rīgas ielā 2-29, kā arī šeit:

PAZIŅOJUMS PAR SANĀKSMI

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktam 2018.gada 16.februārī pulksten 10.00 Daugavpils novada domes sēžu zālē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi par lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250 (Līksnas pagasts, Daugavpils novads) redakciju.

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.442 (protokols Nr.16.,2.&) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250 (Līksnas pagasts, Daugavpils novads) redakcija.

2017. gada 23. novembra domes sēdes lēmums Nr. 442 “Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņš ir no 04.12.2017. līdz 03.01.2018.. Publiskās apspriešanas apspriede notiks 2017.gada 20.decembrī plkst.11.00 Līksnas pagasta pārvaldē (Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads). Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018.gada 3.janvārim Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldei, (Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401) vai sūtot elektroniski: planojam.novadu@dnd.lv.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē (Rīgas iela 2, 31.kab., Daugavpils) Domes darba laikā, interneta vietnē www.daugavpilsnovads.lv sadaļā  “Sabiedrības līdzdalība” un www.geolatvija.lv,  kā arī šeit:

 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Daugavpils novada dome paziņo, ka 2017.gada 23.februārī Daugavpils novada dome apstiprināja lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 44680090282, 44680070017, 44680090250 Līksnas pagasts, Daugavpils novads, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu (lēmums Nr.150, protokols Nr.4, 24 &).

 2017. gada 23. februāra domes sēdes lēmums Nr. 150 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 44680090282, 44680070017, 44680090250 Līksnas pagasts, Daugavpils novads, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu”

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Daugavpils novada dome paziņo, ka 2015.gada 13.augustā Daugavpils novada dome apstiprināja lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Daugavpils novada rūpnieciskās apbūves teritoriju precizēšanai (lēmums Nr.701, protokols Nr.19., 44 &).

2015.gada 13.jūlija domes sēdes lēmums Nr.701 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu”

2016.gada 13.oktobra domes lēmums Nr.909 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumā Nr.764 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu””

2018.gada 29.novembra Domes sēdes lēmuma Nr.1179 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2015.gada 13.augusta lēmumā Nr.701 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu””

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Daugavpils novada dome paziņo , ka 2014.gada 31.jūlijā Daugavpils novada dome apstiprināja lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu meža aizsargjoslas ap Daugavpils pilsētu precizēšanai  (lēmums Nr.764, protokols Nr.17, 88 &)

2014.gada 31.jūlija domes sēdes lēmums Nr.764 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu”

2016.gada 13.oktobra domes lēmums Nr.910 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2015.gada 13.augusta lēmumā Nr.701 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu””