Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu  var  saņemt par katru jaundzimušo bērnu viens no bērna vecākiem, ja viņa un bērna pamata dzīvesvieta  deklarēta Daugavpils novadā. Pabalstu ir tiesīga saņemt arī persona, kura adoptējusi jaundzimušo, vai persona, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja vien šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

Pabalsta apmērs ir 200 EUR.

Lai saņemtu pabalstu jāgriežas Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļā (Rīgas ielā 2, 2. vai 3.kabinetā) ar personu apliecinošu dokumentu , bērna dzimšanas apliecības oriģinālu un bankas norēķinu kontu.

Ar saistošajiem noteikumiem  var iepazīties arī Daugavpils novada pašvaldības mājas lapas www.daugavpilsnovads.lv sadaļā „Publiskie dokumenti”.