Atvieglojumi

Valsts garantētie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” garantē sekojošus valsts noteiktus atvieglojumus:

  • nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu – trūcīgām personām 90% un maznodrošinātām personām vai ģimenēm — līdz 90% (Daugavpils novadā, saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 90%) no aprēķinātās nodokļa summas un par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam – par mājokli, dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām un tām piekritīgo zemi,
  • politiski represētajām personām par zemi, kā arī par mājokļiem, dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, 50% apmērā, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots (Iesnieguma forma -> saite)
  • daudzbērnu ģimenēm (t.i. ģimenēm, kurā nodokļa maksātājam (pašam vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību), ja nodokļa maksātājam vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem 50% apmērā, bet ne vairāk kā 500 EUR, par mājokiem un tam piekritīgo zemi personai. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

Atvieglojumus trūcīgām, maznodrošinātām personām un daudzbērnu ģimenēm pašvaldība piešķir automātiski, savukārt politiski represētām personām atvieglojumu saņemšanai ir jāvēršas ar iesniegumu Daugavpils novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē. Pēc iesnieguma izvērtēšanas attiecīgā iestāde veiks likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētās darbības atvieglojuma piemērošanai un sagatavos precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai rakstiski informēs par atteikumu piemērot atvieglojumus.

Atvieglojumi, ko paredz pašvaldība

Daugavpils novada pašvaldības piešķirtie atvieglojumi ir paredzēti saistošajos noteikumos “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā”->saite
https://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/file/DND_lemumi/2014/saist/atvieglojumi/07.pdf un tiek piešķirti pamatojoties un nodokļa maksātāja iesniegto pieteikumu, izvērtējot saistošajos noteikumos paredzētos kritērijus atvieglojumu saņemšanai.

Ar Daugavpils novada pašvaldības paredzēto NĪN atvieglojumu kopsavilkumu un kritērijiem to saņemšanai var iepazīties ŠEIT

Lai pieteiktos pašvaldības noteiktajiem NĪN atvieglojumiem, nodokļa maksātājam taksācijas gada laikā ir jāiesniedz Daugavpils novada domē pieteikums atvieglojumu piešķiršanai

PIETEIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU FIZISKAI PERSONAI,KAS NEVEIC SAIMNIECISKO DARBĪBU DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
PIETEIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU PERSONAI, KAS VEIC SAIMNIECISKO DARBĪBU DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Pēc pieteikuma izvērtēšanas attiecīgā iestāde veiks likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētās darbības atvieglojuma piemērošanai un sagatavos precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai rakstiski informēs par atteikumu piemērot atvieglojumus.