Līdzfinansējuma avoti

LĪDZFINANSĒJUMA AVOTI

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas pasākumu līdzfinansējuma avoti

Daugavpils novada dome saskaņā ar 2012.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiemNr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” (ar saistošajiem noteikumiem varat iepazīties piešķir šeit) līdzfinansējumu šādās aktivitātēs:

 • 100 % apmērā – dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un termogrāfijas veikšanai, ja energoaudits un termogrāfija veikta vai aktualizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas;
 • 100% apmērā – tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai ( tehniskā projekta izstrādes izmaksām);
 • jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu vai jumta ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanai – 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 euro;
 • mājas apkures sistēmas atjaunošanai – 50% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 euro;
 • mājas ārējo sienu siltināšanai:
 • Visu ārējo sienu siltināšanai- 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20000 euro;
 • Tikai gala sienu siltināšanai- 50% apmērā no faktiskajām izmaksām.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana
Ar ko sākt, lai saņemtu Daugavpils novada domes līdzfinansējumu?

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai jābūt pārņemtai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā, ja tas nav izdarīts, tad dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu pārvaldīšanā
 2. Jānovērtē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis:
 • Jāveic būves un inženierkomunikāciju vispārīga vizuālā apskate;
 • Jāveic energoaudits un tehniskā apsekošana.
 1. Pamatojoties uz energoaudita un tehniskās apsekošanas rezultātiem, pārvaldnieks organizē dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kuras laikā informē dzīvokļu īpašniekus:
 • par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas iespējām;
 • par ēkas tehnisko stāvokli;
 • par ēkas energoaudita rezultātiem;
 • par plānotajiem renovācijas darbiem, ieguvumiem un izmaksām;
 • par finanšu līdzekļu piesaistes iespējām.
 1. Dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem lēmumi (jāpiekrīt vismaz 50%+1 dzīvokļu īpašniekiem):
 • par dzīvojamās mājas energoefektivitātes veicināšanas pasākumu nepieciešamību;
 • par konkrētu energoefektivitātes veicināšanas darbu veikšanu;
 • par plānotajām izmaksām un to segšanas iespējām;
 • par vienkāršotās renovācijas projekta vai būvprojekta sagatavošanu;
 • par pilnvaroto personu ēkas renovācijas procesa organizēšanu.
 1. Jāiesniedz Daugavpils novada domē projekta pieteikumu un reģistrācijas anketu ar visiem nepieciešamajiem dokumentus, kas minēti pieteikumā.
 2. Nepieciešams pasūtīt Ēkas fasādes apliecinājuma karti ar ieceres dokumentāciju un iesniegt Daugavpils novada domes Būvvaldē apstiprināšanai.
 3. Jāizvēlas būvniecības uzņēmums. Uzsākot mājas siltināšanas darbus, liela uzmanība jāpievērš būvdarbu veicēja izvēlei, vienlaikus ļoti svarīgi apzināties paredzamajiem būvdarbiem pieejamo finansējuma līdzekļu apjomu. Lai izvēlētos būvdarbu veicēju, būtu nepieciešams veikt iepirkuma procedūru. Organizējot iepirkumu, svarīgi, ļoti precīzi un nepārprotami izstrādāt prasības un atlases kritērijus, kā arī sniegt visu informāciju par paredzētajiem būvdarbiem.
 4. Pēc iepirkuma procedūras un būvdarbu līguma noslēgšanas Daugavpils novada domē jāiesniedz papildinājums pieteikumam, pievienojot iepirkuma procedūras komisijas protokolu, līgumu ar būvuzņēmēju, būvdarbu izdevumu tāmi.
 5. Būvdarbu īstenošana saskaņā ar likumdošanu un normatīvajiem aktiem būvniecības jomā. Būvdarbu uzsākšana jāreģistrē Daugavpils novada domes Būvvaldē.
  SVARĪGI! Būvuzraudzība un autoruzraudzība daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumos. Būvniecības likums nosaka, ka pasūtītājam vai būvētājam ir tiesības, bet Vispārējos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos pienākums būvniecības laikā uzaicināt būvprojekta autoru (autorus) sekot būvprojekta realizācijas gaitai —veikt autoruzraudzību.
  Ja būvniecība tiek veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, attiecīgajam būvētājam jāpieaicina būvuzraugs būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai.
 6. Būvdarbu pabeigšana, kas ir jāreģistrē Daugavpils novada Būvvaldē iesniedzot būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājums, darbu izpildes aktu kopijas, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu.
 7. Daugavpils novada domē jāiesniedz Būvdarbu nodošanas akts par visiem paveiktajiem energoefektivitātes veicināšanas būvdarbiem, pēc kā 30 dienu laikā būs iespējams saņemt līdzfinansējumu no Daugavpils novada domes.
 8. Jāsniedz informācija Daugavpils novada domei par enerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas.