Informācija par NĪN piedziņu nodokļa maksātājiem bez deklarētās dzīvesvietas

Saskaņā ar likuma par nekustamā īpašuma nodokli 9.1 pantu, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā, norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem:

Daugavpils novada domē 2018. gada 6. decembrī ir sagatavots brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi   nr. 3-81/441 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Franča Lapkovska, dzim. 1958. gada 30. septembrī. Ar minēto lēmumu – izpildrīkojumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745

Daugavpils novada domē 2018. gada 26. novembrī ir sagatavots brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi   nr. 3-81/304 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Valentīnas Zdanovskas, dzim. 1980. gada 18. novembrī. Ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745”

Daugavpils novada domē 2018. gada 19. jūlijā  ir sagatavots Lēmums-izpildrīkojums par administratīvā akta piespiedu izpildi   nr. 3-78/18-81 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Antoņinas Kalačovas  dzim. 1962. gada 21. decembrī, ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745.