Daugavpils novada attīstības programma

Iedzīvotāju aptaujas anketa

Daugavpils novada domes Attīstības nodaļa aicina piedalīties Daugavpils novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzībā un aptaujas anketā novērtēt Daugavpils novada attīstību kopumā 2012.- 2015.gadā.  —–Anketas forma ir pieejama novada pagasta pārvaldēs un Daugavpils novada domes pieņemamajā telpā (20.kab., Rīgas iela 2, Daugavpils), kā arī šeit >> Anketa
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Daugavpils novada iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām pārmaiņām un aktuālajām problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti triju gadu pārskata ziņojumā par Daugavpils novada attīstības programmas ieviešanu un kopā ar citiem izvērtējamiem materiāliem kalpos par pamatu Daugavpils novada rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijai, vajadzības gadījumā – arī grozījumu veikšanai novada attīstības programmā. Aizpildīto anketu var atstāt jebkurā novada pagasta pārvaldē vai Daugavpils novada domes pieņemamajā telpā (20.kab., Rīgas iela 2, Daugavpils). Anketu var arī nosūtīt pa pastu (adrese: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) vai elektroniski (e-adrese: planojam.novadu@dnd.lv). Anketas tiks ļoti gaidītas līdz 2016.gada 1.aprīlim.

———-

Pēc nozaru ministriju un Latgales plānošanas reģiona atzinumu saņemšanas tika precizēta un 2013.gada 16.maijā ar Daugavpils novada domes lēmumu Nr.490 (Prot.Nr.14, 81.&) apstiprināta Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam.

Lēmums par Daugavpils novada attīstības programmas apstiprināšanu.

DAUGAVPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012.-2018.gadam

Stratēģiskā daļa

Rīcības plāns

Rīcības plāna aktualizācija:
1. Lēmums Nr.569
Aktualizētais rīcības plāns 2016.-2018.gadam

Investīciju plāns 2012.-2015.gadam

Investīciju plāna aktualizācija:
1. Lēmums Nr.228

        1.-3. pielikumi

2. Lēmums Nr.1069
        4.pielikums

3.Lēmums nr.101
Pamatsaraksts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
 Attēli
4.pielikums
Rezerves saraksts

4.Lēmums nr.193

5.Lēmums nr.267

6.Lēmums nr.361

7.Lēmums nr.411

8. Lēmums nr.510

9. Lēmums nr.644

10. Lēmums nr.736

11. Lēmums nr.771

12. Lēmums nr.20

13. Lēmums Nr. 281 

14. Lēmums Nr. 17

15. Lēmums Nr. 81

16. Lēmums Nr. 157

17. Lēmums Nr. 217

18. Lēmums Nr. 323

19. Lēmums Nr. 560

20. Lēmums Nr. 823

21. Lēmums Nr. 1049

22. Lēmums Nr.1393

23. Lēmums Nr.1519

24. Lēmums Nr.1656

26. Lēmums Nr. 1737

Investīciju plāns 2019.-2021.gadam (konsolidēts)

Pamatsaraksts

1. pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Rezerves saraksts

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība

Uzraudzības ziņojums par 2013.-2015.gadu