Daugavpils novada attīstības programma

DAUGAVPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012.-2018.gadam

Pēc nozaru ministriju un Latgales plānošanas reģiona atzinumu saņemšanas tika precizēta un 2013.gada 16.maijā ar Daugavpils novada domes lēmumu Nr.490 (Prot.Nr.14, 81.&) apstiprināta Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam.

Stratēģiskā daļa

Aktualizētais Daugavpils novada attīstības programmas rīcības plāns

Daugavpils novada attīstības programmas

investīciju plāns 2019.-2021.gadam (konsolidētais):

          Pamatsaraksts

          1. pielikums

          2.pielikums

          3.pielikums

          Rezerves saraksts

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2013.-2015.gadu