Iesniedzamie dokumenti dzīvokļu jautajumi

1. iesnieguma veidlapa, ja dzīvojamā māja atrodas avārijas stāvoklī;

2. iesnieguma veidlapa, ja dzīvojamā māja cietusi stihiskā nelaimē;

3. iesnieguma veidlapa bērniem bāreņiem;

4. iesnieguma veidlapa persoinām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas;

5. iesnieguma veidlapa, maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, kuras lieto dzīvojamo platību, kas ir mazāka par 6 m2 uz vienu cilvēku;

6. iesnieguma veidlapa,jaunizveidotai ģimenei;

7. iesnieguma veidlapa, personām, kuras izliktas no dzīvojamās telpas;

8. iesnieguma veidlapa, personām, kurām dzīvokļū īpašnieki nepagarina dzīvojamās telpas īres līgumu;

9. iesnieguma veidlapa, personām, kurām nav noteiktas dzīvesvietas;

10. iesnieguma veidlapa, personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns un ir nonākusi krīzes situācijā;

11. iesnieguma veidlapa, personām, kuras vēlas apmainīt no pašvaldības īrēto dzīvojamo telpu, pret citu;

12. iesnieguma veidlapa, par piekrišanu īrēt dzīvojamo telpu;

13. iesnieguma veidlapa, par piekrišanu īrēt sociālo dzīvojamo telpu;

14. iesnieguma veidlapa, par dzīvojamās telpas apmaiņu

15. iesnieguma veidlapa, lūgums pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu;

16. iesnieguma veidlapa, lūgums atļaut iemitināt citu personu īrētajā dzīvojamā telpā;

17. iesnieguma veidlapa, lūgums sniegt vienreizējo pabalstu dzīvojamās etlpas remontam;

18. iesnieguma veidlapa, lūgums sniegt vienreizējo pabalstu krāsns remontam;