Iesnieguma veidlapas īpašuma nodaļai

Iesniegumu veidlapas zemes lietu jautājumos
1. Iesniegums par zemes piešķiršanu fiziskām personām
2. Iesniegums par zemes piešķiršanu juridiskām personām
3. Iesniegums par adreses piešķiršanu

4. Iesniegums par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
5. Iesniegums par zemes nomas līguma pagarināšanu
6. Iesniegums par zemes nomas līguma laušanu
7. Iesniegums brīvā formā

Iesniegumu veidlapas mājokļu jautājumos
1. Iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
2. Iesniegums par dzīvojamo telpu īres līguma grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu
3. Iesniegums par atļauju iemitināt pašvaldības dzīvoklī citas personas
4. Iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
5. Iesniegums par vienreizējā pabalsta piešķiršanu (apkures sistēmas remontam)
6. Iesniegums par vienreizējā pabalsta piešķiršanu (dzīvojamās telpas remontam)
7. Iesniegums par dzīvojamās telpas izīrēšanu
8. Iesniegums par izslēgšanu no reģistra
9. Iesniegums par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu dzīvojamo telpu
10. Iesniegums par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kuras nonākušas krīzes situācijā
11. Iesniegums par sociālā dzīvokļa izīrēšanu
12. Iesniegums par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā bērniem bāreņiem vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
13. Iesniegums par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas
14. Iesniegums par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kuras īrētā/ īpašumā esošā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī
15. Iesniegums par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kuras izliktas no dzīvojamās telpas
16. Iesniegums par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kuras dzīvojamā telpa ir cietusi ugunsgrēkā
17. Iesniegums par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kurām negarina dzīvojamās telpas īres līgumu
18. Iesniegums par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kuras nodibinājušas ģimeni
19. Iesniegums par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kuras īrē dzīvojamo telpu, kur dzīvojamā platība uz vienu cilvēku ir mazāka par 6 m2
20. Iesniegums par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kuras vēlas apmainīt dzīvojamo telpu
21. Iesniegums brīvā formā

Iesniegumu veidlapas nekustamā īpašuma jautājumos
 1. Iesniegums par pirmpirkuma tiesībām
2. Iesniegums par atļauju iegūt īpašumā zemesgabalu

3. Nekustamās mantas atsavināšanas ierosinājums zemēm
4. Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājums
5. Iesniegums atsavināt nekustamo īpašumu izsolē
6. Iesniegums brīvā formā