Augšdaugavas novada Būvvalde

Augšdaugavas novada pašvaldības būvvaldes galvenie uzdevumi:

 • izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus būvniecības jautājumos;
 • reģistrēt un izskatīt būvniecības iesniegumus – uzskaites kartes;
 • izskatīt būvniecības ieceres atbilstību vai neatbilstību teritorijas plānojumam, spēkā esošajiem detālplānojumiem, apbūves noteikumiem, pieņemt un noformēt atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai lēmumus;
 • izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem;
 • izskatīt iesniegtos būvprojektus un pieņemt lēmumus par projektu akceptēšanu vai noraidīšanu;
 • izsniegt būvatļaujas, bet specializētās būvniecības gadījumā – reģistrēt būvatļaujas vai sniegt motivētus atteikumus;
 • pirms būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildu dokumentus vai darbu veikšanas projekta saskaņošanu specializētās būvniecības gadījumā;
 • kontrolēt un nodrošināt būvniecības procesa atbilstību akceptētajam būvprojektam, pieņemt lēmumus par būvniecības apturēšanu, pārtraukšanu un būves konservāciju;
 • pieprasīt būvuzraudzību un autoruzraudzību;
 • organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā;
 • sadarbībā ar Ekonomikas ministriju kontrolēt pilsētas teritorijā veicamo būvdarbu vai esošo būvju atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī pašvaldības saistošo apbūves un teritorijas izmantošanas noteikumu prasībām;
 • izsniegt izziņas, kas nepieciešamas zemesgrāmatām, par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības objektu faktisko stāvokli.

Institūcijas, kuras izdod tehniskos noteikumus plānošanas un arhitektūras uzdevumu izpildei:

A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Daugavpils nodaļa (Mihoelsa ielā 68, Daugavpils)

Reģionālā Vides pārvalde (Raiņa iela 28, Daugavpils)

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils sektors (Sēlijas iela 25, Daugavpils, LV-5415)

A/S „LATVENERGO” Daugavpils klientu apkalpošanas centrs (Mihoelsa 68, Daugavpils)

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (Republikas laukums 2, Rīga)

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa (Saules iela 5, Daugavpils)

VAS „Latvijas valsts ceļi” Daugavpils nodaļa (18.Novembra ielā 333, Daugavpils)

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigāde (Rīgas ielā 1/3, Daugavpils)

VAS „Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirknis (Rīgas iela 78, Daugavpils)

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” (Daugavas ielā 29a, Krauja, Naujenes pag.)

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (M.Pils iela 19,Rīga, LV 1050)

Daugavpils novada Kultūras pārvalde (40.kab., Rīgas iela 2, Daugavpils)

Valsts meža dienesta Daugavpils virsmežniecība (Kr. Valdemāra iela 7, Daugavpils)

AS ”Latvijas Valsts Meži” (Vaiņodes iela 1, Rīga LV-1004)

Dabas parks „Daugavas loki” (Rīgas ielā 2, Daugavpils) Silovs

Daugavpils novada Kultūras pārvalde (Rīgas iela 2, Daugavpils)

Latvijas Vides, ģeoloģijas un hidrometeoroloģijas centrs (Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019)

SIA ”Latvijas propāna gāze” (Kurzemes prospekts 19, Rīgā);

A/S „Latvijas Gāze” (Vagonu iela 20, Rīga)

SIA „Daugavpils ūdens” (Ūdensvada iela 3, Daugavpils)

SIA „LATTELEKOM” (Valkas iela 3, Daugavpils)

„LatRosTrans” SIA (Skrudaliena, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads);