Dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrs

Dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrs

Daugavpils novada pašvaldībā ir izveidoti 5 dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistri:

1. Personu reģistrs, kurām palīdzība pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanā sniedzama pirmām kārtām;

Šajā reģistrā tiek reģistrētas:

 •  bērni bāreņi;
 •  denacionalizēto māju īrnieki;
 • maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu, ar invaliditāti, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns un kuras ir izliktas no dzīvojamās telpas;
 •  maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas;
 •  politiski represētām personas;
 • repatrianti;
 •  maznodrošinātām personām, kuru īrētā vai īpašumā esoša dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
 •  maznodrošinātām personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultāta un šī persona iesniegumu ir iesniegusi vēlāk kā mēneša laikā pēc stihiskas nelaimes vai avārijas.

2. Personu reģistrs, kurām palīdzība pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanā sniedzama vispārējā kārtībā;

Šajā reģistrā tiek reģistrētas:

 •  personām, kuras īrē atsevišķu istabu sociālajā dzīvoklī, sakarā ar dzīves apstākļu uzlabošanos, ko apliecina Daugavpils novada Sociālā dienesta atzinums, ja šīs personas regulāri pilda sociālās dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumus,
 •  maznodrošinātām vai trūcīgām personām (ģimenēm), kuras vismaz divus pēdējos gadus nepārtraukti ir deklarējušas savu dzīves vietu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus un īrē tādu dzīvojamo telpu, kuras dzīvojamā platība ir mazāka par 6 m2 uz vienu cilvēku;
 •  ģimenēm, kuras noslēgušas laulību pēdējo sešu gadu laikā, ja viens no laulātajiem ir vismaz divus pēdējos gadus nepārtraukti deklarējis savu dzīvesvietu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, un kuras ienākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 249 euro;
 • maznodrošinātai personai, kurai mājas īpašnieks, izņemot pašvaldību, nepagarina dzīvojamās telpas īres līgumu, kaut gan persona pildījusi īres līgumā ietvertās saistības un tā ir:

– atsevišķi dzīvojoša persona, kura sasniegusi pensijas vecumu vai ir darbnespējīga invaliditātes dēļ un kurai nav likumīgo apgādnieku;

– persona, kuras kā vecāka apgādībā ir bērns un šī persona audzina bērnu bez otra vecāka līdzdalības.

 •  atsevišķi dzīvojošai personai, kurai mājas īpašnieks, izņemot pašvaldību, nepagarina dzīvojamās telpas īres līgumu, kaut gan persona pildījusi īres līgumā ietvertās
 •  saistības un tai ir piešķirta invaliditāte, un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 200 euro;
 • personām – uzņēmumu (komersantu) darbiniekiem, kuri uz darba tiesisko attiecību pamata tiek nodarbināti Daugavpils novada administratīvajā teritorijā uz darba attiecību laiku, ja darba devējs ir atzinis par nepieciešamību nodrošināt šo darbinieku ar dzīvojamo telpu. Šis punkts attiecas uz tiem darbiniekiem, kuru dzīves vieta nav deklarēta tajā Daugavpils novada pagasta teritorijā, kurā viņš tiek nodarbināts;

3. Personu reģistrs, kurām sniedzama palīdzība dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;

Reģistrā tiek iekļautas personas, kuras īrē pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli un vēlas to apmainīt pret:

 •  pret lielāku dzīvojamo telpu;
 •  pret mazāku dzīvojamo telpu;
 •  pret dzīvojamo telpu ar labāku labiekārtojuma līmeni;
 •  pret daļēji labiekārtotu dzīvojamo telpu;
 •  pret labāka tehniskā stāvokļa dzīvojamo telpu, ja īrējamās dzīvojamās telpas stāvoklis ietekmē veselību.

4. Personu reģistrs, kurām sniedzama palīdzība sociālo dzīvokļu izīrēšanai pirmām kārtām;

Reģistrā tiek iekļautas:

 •  Bērni bāreņi;

5. Personu reģistrs, kurām sniedzama palīdzība sociālo dzīvokļu izīrēšanai vispārējā kārtībā;

Šajā reģistrā tiek iekļautas:

 • trūcīgas personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta Daugavpils novada administratīvā teritorija un kurai nav noteiktas dzīvesvietas;
 • trūcīgas personas, kuras apgādībā ir bērns un kura nonākusi krīzes situācijā.