Sociālā palīdzība

Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā

Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kartību Daugavpils novada pašvaldībā

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Daugavpils novada pašvaldībā

Par Daugavpils novada domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.19 „Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Iesnieguma veidlapa