Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Daugavas ielā 29,
Krauja, Naujenes pag.,
Daugavpils novads, LV-5451

Direktors: Ruslans Margevičs

Kontakti: tālr.: 65450287, e-pasts: nmms@inbox.lv

Pašnovērtējuma ziņojums 2018


Naujenes Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam. Skola aicina apgūt sekojošas mācību programmas:

  • Klavierspēle – no 6 gadu vecuma*;
  • Akordeona spēle – no 7 gadu vecuma;
  • Saksofona spēle – no 8 gadu vecuma;
  • Klarnetes spēle – no 8 gadu vecuma;
  • Trompetes spēle – no 8 gadu vecuma;
  • Trompetes spēle – no 8 gadu vecuma;
  • Eifonijas spēle – no 8 gadu vecuma;
  • Vijoles spēle – no 6 gadu vecuma;
  • Kontrabasa – no 8 gadu vecuma;
  • Vizuāli plastiskā māksla – no 6 gadu vecuma*.

Iesniedzamie dokumenti:
Skolas direktoram adresēts iesniegums (Iesnieguma veidlapa);
dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
ārsta izziņa par bērna vispārējo veselības stāvokli;
Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievieno laika zīmogu un iesniedz izglītības iestādē, nosūtot uz izglītības iestādes elektroniskā pasta adresi nmms@inbox.lv)

Dokumentus pieņem: Naujenes Mūzikas un mākslas skolas kancelejā, Daugavas iela 29, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
Lūdzam apmeklējumu  pieteikt iepriekš sazinoties ar skolas administrāciju.
Papildus informācija pa tālruni 654 50287, mob. tālruni 26749424 vai sūtot uz e-pastu nmms@inbox.lv , naujenes_mms@inbox.lv

Gaidīsim jaunos, radošos un darboties gribošos audzēkņus!

Audzēkņu vecāku ikmēneša maksa par izglītību Naujenes Mūzikas un mākslas skolā 7.00 eiro mēnesī par vienu audzēkni.

Uzņemšanas noteikumi

Iesnieguma veidlapa

Kolektīvi

Skolas nolikums

Kārtība attālinātā mācību procesa nodrošināšanai

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

Par grozījumu Daugavpils novada domes 2010. gada 11. februāra lēmumā Nr.166 „Par Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu”


NOTEIKUMI, KAS REGLAMENTĒ NAUJENES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS DARBĪBU NO 1. SEPTEMBRA: