Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Daugavas ielā 29,
Krauja, Naujenes pag.,
Augšdaugavas novads, LV-5451

Direktors: Ruslans Margevičs

Kontakti: tālr.: 65450287, e-pasts: nmms@inbox.lv

Naujenes Mūzikas un mākslas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā iespējams apgūt klavieru, akordeona, vijoles, kontrabasa, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona un eifonija spēli, kā arī vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmu.
Skolā darbojas Akordeonistu orķestris, Pūtēju orķestris, Instrumentālais ansamblis, interešu pulciņš “Pūtēju orķestris”. Katram audzēkņim, kā arī jebkuram interesentam, ir iespēja kļūt par izvēlēta kolektīva dalībnieku, jo tā ir lieliskā iespēja uzstāties dažados koncertos, ņemt dalību gan, novada, gan valsts, gan starptautiskā mēroga pasākumos.
Sīkāka informācija par uzņemšanu https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/kultura/naujenes-muzikas-un-makslas-skola/

Lai vairāk uzzinātu par mācības iespējām Naujenes Mūzikas un mākslas skolā, klikšķini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojums 2018

Naujenes Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2021./2022. mācību gadam. Skola aicina apgūt sekojošas mācību programmas:

Naujenes Mūzikas un mākslas skola aicina jaunus audzēkņus pieteikties profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās:

MŪZIKĀ
Mūzikas nodaļa īsteno 9 profesionālās ievirzes programmas:

Taustiņinstrumentu spēle

·         Akordeona spēle

·         Klavierspēle

Pūšaminstrumentu spēle
·         Saksofona spēle

·         Trompetes spēle

·         Klarnetes spēle

·         Eifonija spēle

·         Trombona spēle

Stīgu instrumentu spēle
·         Vijoles spēle

·         Kontrabasa spēle

MĀKSLĀ

Mākslas nodaļa piedāvā pieteikties profesionālās ievirzes programmai Vizuāli plastiskā māksla

Sīkāk par uzņemšanas vecumu un izglītības programmas apguves ilgumu  “Uzņemšanas noteikumi”

INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ

Naujenes Mūzikas un mākslas skolā pieredzējušo vadītāju vadībā  darbojas:

  • Akordeonistu orķestris
  • Pūšaminstrumentu orķestris
  • Instrumentālais ansamblis

Naujenes Mūzikas un mākslas skolā, bērni vecumā sākot no 6-7 gadiem, var izvēlēties sev vēlamo mācību piedāvājumu.
Mācību ilgums atkarībā no izvēlētās specialitātes ir 6 vai 8 gadi.

KUR?
Skolas profesionālās ievirzes programmu īstenošanas vietas ir:
·         Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads –

ar iespēju pieteikties visiem minētiem izglītības programmām
·         “Skrudalienas mācību punkts” –

Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
ar iespēju pieteikties Eifonija spēle, Akordeona spēle, Vijoles spēle izglītības programmām

·         “Salienas mācību punkts” –

Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads
Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavasnovads
ar iespēju pieteikties Eifonija spēle, Akordeona spēle izglītības programmām
Miera ielā 28, Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads
Miera ielā 28, Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads

ar iespēju pieteikties Eifonija spēle, Vijoles spēle izglītības programmām

Iesniedzamie dokumenti:
* Skolas direktoram adresēts iesniegums (Iesnieguma veidlapa);
* dzimšanas apliecības kopija ar apliecinājumu: “Iesniedzu glabāšanai Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa personas lietā. Vecāka paraksts, paraksta atšifrējums”;
* ārsta izziņa par bērna vispārējo veselības stāvokli;

Dokumentus var iesniegt:

·         digitāli, e-pasts: nmms@inbox.lv, naujenes_mms@inbox.lv , iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu,

·         klātienē, piesakoties uz konkrētu laiku  pa tālr. 65450287, 26749424, 22350116

Dokumentus pieņem: Naujenes Mūzikas un mākslas skolas kancelejā, Daugavas iela 29, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.
Lūdzam apmeklējumu  pieteikt iepriekš sazinoties ar skolas administrāciju.
Papildus informācija pa tālruni 654 50287, mob. tālruni 26749424 vai sūtot uz e-pastu nmms@inbox.lv , naujenes_mms@inbox.lv

Mēs palīdzēsim tev kļūt par personību un izraudzīties profesiju, un varbūt tā būs arī viena no tavām iespējām iegūt spārnus visai dzīvei!

Audzēkņu vecāku ikmēneša maksa par izglītību Naujenes Mūzikas un mākslas skolā 7.00 eiro mēnesī par vienu audzēkni.

Uzņemšanas noteikumi

Iesnieguma veidlapa

Kolektīvi

Skolas nolikums

Kārtība attālinātā mācību procesa nodrošināšanai

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

Par grozījumu Daugavpils novada domes 2010. gada 11. februāra lēmumā Nr.166 „Par Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu”


NOTEIKUMI, KAS REGLAMENTĒ NAUJENES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS DARBĪBU NO 1. SEPTEMBRA: