Daugavpils novada komunālās saimniecības nodaļa

Komunālās saimniecības nodaļas galvenie uzdevumi:

 1. Koordinē novada komunālās infrastruktūras darbību;
 2. Pēc pieprasījuma vāc un apkopo informāciju par komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgādi);
 3. Koordinē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada teritorijā;
 4. Vāc un pārbauda informāciju no pagastiem par siltumenerģijas ražošanu un izmantošanu, sagatavo un sniedz Centrālajai statistiskas pārvaldei kopējo pārskatu;
 5. Piedalās ar būvdarbu izpildi, pakalpojumu sniegšanu un preču iegādi saistītās iepirkumu komisijās, sagatavo darba uzdevumus un tehniskās specifikācijas.
 6. Nodrošina novada pašvaldības būvniecības projektu īstenošanu, saskaņā ar normatīviem aktiem, domes lēmumiem: (veic dokumentu sagatavošanu būvniecības ierosināšanai, būvprojektēšanai un būvatļauju saņemšanai, sagatavo projektēšanas uzdevumus un veic būvprojektu pārbaudi; sagatavo būvuzņēmuma, būvprojektēšanas un būvuzraudzības līgumu projektus)
 7. Veic objektu būvniecības projektu īstenošanas kontroli, uzskaiti un sniedz nepieciešamās atskaites un informāciju;
 8. Piedalās projektu sagatavošanā valsts investīciju un Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei novada infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai;
 9. Piedalās infrastruktūras sakārtošanas un attīstības projektu realizācijā;
 10. Veic novada autoceļu un ielu reģistrāciju un uzskaiti;
 11. Apkopo un sagatavo autoceļu vidējā termiņa attīstības programmas;
 12. Plāno mērķdotācijas līdzekļu sadali un gatavo lēmuma projektus par autoceļu fonda līdzekļu izlietojumu un iesniedz novada domē;
 13. Kopā ar pagastu pārvaldēm veic novada ceļu apsekošanu un kontroli par ceļu uzturēšanas līdzekļu izlietojumu;
 14. Veic autoceļu fonda līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti;
 15. Veic nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Satiksmes ministrijā par lietavu, plūdu vai citu dabas stihiju rezultātā izraisīto autoceļu bojājumu konstatēšanu un novēršanu;
 16. Normatīvo dokumentu paredzētājos gadījumos sagatavo un sniedz atskaites un pārskatus par autoceļu fonda līdzekļu izlietošanu;
 17. Koordinē skolēnu pārvadājumus novada administratīvajā teritorijā;
 18. Apkopo skolēnu autobusu maršrutu sarakstus, saskaņo izmaksu tāmes, iesniedz informāciju Latgales plānošanas reģionam.
 19. Konsultāciju sniegšana iedzīvotājiem par komunālo pakalpojumu un ceļu uzturēšanas jautājumiem. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana un atbildes sagatavošana.