Būvvaldes pakalpojumi

Būvatļaujas saņemšana

Būvprojekta dublikāts no Būvvaldes arhīva – I sējums

Ģenplānu izskatīšana un saskaņošana

Nepabeigtas būvniecības apsekošana un atzinuma sagatavošana

Otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas apsekošana pirms ekspluatācijas uzsākšanas

Pirmās grupas ēkas vai tās daļas apsekošana pirms ekspluatācijas uzsākšanas

Dzīvojamo māju un saimniecības ēku vai to daļu apsekošana pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pieņemšanas akta sagatavošana