Atļauja nepilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu

Saskaņā ar LR likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30. pantu (skatīt šeit) pašvaldība izsniedz izziņu par tiesībām iegādāties nekustamo īpašumu nepilsoņiem, kura iesniedzama Zemesgrāmatu nodaļā .Novada dome 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. Izziņa tiek sagatavota pēc personas iesnieguma ( veidlapa ).