Saistītie normatīvie akti

Likums par nodokļiem un nodevām
Daugavpils novada domes saistošie noteikumi „Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām”