Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskais mērķis, prioritāte, teritorijas specializācija un telpiskā struktūra, vērtējot teritorijas attīstību ilgtermiņā.

Daugavpils novada dome 2016. gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu par Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu:

Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam

Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam zaudēja spēku līdz ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra lēmuma Nr.171 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadarn apstiprināšanu” pieņemšanu.