ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības nodrošina kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai.

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome 14.oktobrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas būs spēkā līdz 2030.gadam.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra lēmums Nr.171 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam apstiprināšanu”

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskā struktūra, vērtējot teritorijas attīstību ilgtermiņā.

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Ar apstiprināto dokumentu var iepazīties arī šeit:
• Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) pašvaldības iestādes darba laikā;
• valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā sadaļā Teritorijas attīstības plānošana vai https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21829.