Tirdzniecības atļauju saņemšana

Tirdzniecības pieteikums pagasta

Tirdzniecības pieteikums novada

Kas ir nepieciešams, lai saņemtu tirdzniecības atļauju?
Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks iesniedz Daugavpils novada domē vai Daugavpils novada attiecīgajā pagasta pārvaldē klātienē vai pa pastu, rakstisku, motivētu iesniegumu, kas adresēts Daugavpils novada domei. Iesniegumā jānorāda:
1) fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
2) realizējamo preču grupas;
3) paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;
4) pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
5) cita pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā informācija

Kādus dokumentus persona pievieno pie iesnieguma?
1) saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
2) saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
3) saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas.

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš
Lēmumu pieņem 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Atļauju izsniedz Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils