Decentralizēto kanalizāciju reģistrācija

DAUGAVPILS NOVADĀ UZSĀKTA DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJA!

Daugavpils novada domes komunālās saimniecības nodaļa, pamatojoties uz  2019.gada 8.augustā saistošiem noteikumiem Nr.39 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils novadā”, sāk veidot decentralizēto  kanalizācijas sistēmu reģistru (turpmāk – Reģistrs).

Normatīvie akti, kas nosaka decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju:

 • Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums, atvērt šeit ;
 • Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi 384). Atvērt šeit ;
 • Daugavpils novada domes 2019. gada 8.augusta saistošie noteikumi Nr.39 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi). Saistošie noteikumi atvērt šeit . Saistošie noteikumi ir publicēti Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Daugavpils novada vēstis” Nr. 10  par 2019.gadu.

Kam ir pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu?

Saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir šādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas:

 • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
 • septiķis– rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa tiek novadīti vidē caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām);
 • notekūdeņu krājtvertnes– jebkurš hermētisks rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kas ir izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un kurā uzkrājas neattīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

Reģistrā ir jāreģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmas īpašumiem no šādām Daugavpils novada pašvaldības teritorijām:

 • Ambeļu ciems, Ambeļu pagasts,
 • Biķernieku ciems, Biķernieku pagasts,
 • Demenes, Kumbuļu, Jāņuciems un Zemgales ciems, Demenes pagasts;
 • Dubnas ciems, Dubnas pagasts;
 • Kalkūnes, Muitas un Randenes ciems, Kalkūnes pagasts;
 • Kalupes ciems, Kalupes pagasts;
 • Laucesas un  Mirnija ciems, Lauceses pagasts;
 • Līksnas ciems, Līksnas pagasts;
 • Maļinovas ciems, Maļinovas pagasts;
 • Medumu ciems, Medumu pagasts;
 • Kraujas, Lociku,  Naujenes, Vecstropu ciems, Naujenes pagasts;
 • Nīcgales ciems, Nīcgales pagasts;
 • Salienas ciems, Salienas pagasts;
 • Silenes un Skrudalienas ciems, Skrudalienas pagasts;
 • Sventes ciems, Sventes pagasts;
 • Tabores ciems, Tabores pagasts;
 • Vaboles ciems, Vaboles pagasts;
 • Červonkas ciems, Vecsalienas pagasts;
 • Špoģu, Vīgantu, Višķu un Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts.

Kāds dokuments jāiesniedz, lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu?

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai tiesiskā valdītājam (turpmāk – īpašnieks) ir pienākums līdz 2020.gada 1.jūnijam iesniegt Daugavpils novada domes komunālās saimniecības nodaļai, kas ir reģistra uzturētājs, pirmreizējo Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu (turpmāk – Apliecinājums) saskaņā ar šo paraugu:Apliecinājuma forma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai ir pieejama Daugavpils novada domes interneta mājas lapā atvērt šeit .

Apliecinājuma forma drukātā veida ir pieejama Daugavpils novada domes komunālās saimniecības nodaļā (17.kabinets,  Rīgas iela 2, Daugavpilī) un Daugavpils novada pagastu pārvaldēs.

Aizpildītu apliecinājumu var iesniegt personīgi Daugavpils novada domē, nosūtot pa pastu uz adresi: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5101, vai arī elektroniski uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv, ja tas ir sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Kas notiks pēc dokumentu iesniegšanas?

Daugavpils novada dome mēneša laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka apliecinājuma saņemšanas nosūta tam pa pastu vai elektroniski paziņojumu par reģistrāciju, norādot reģistrācijas numuru un datumu, kurā decentralizētā kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā. Paziņojumā tiks norādīts arī minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētas kanalizācijas sistēmas, kas īpašniekam būs jāievēro sistēmas turpmākā apsaimniekošanā.

Gadījumā, ja apliecinājuma veidne aizpildīta neatbilstoši vai konstatētas citas neatbilstības, īpašniekam vai valdītājam tiks nosūtītā vēstule ar lūgumu iesniegt trūkstošo (papildus) informāciju un/vai dokumentus. Gadījumā, ja 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Daugavpils novada dome nesaņem trūkstošo informāciju un/vai dokumentus, tad iesniegtie dokumenti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks novērš vēstulē norādītās nepilnības un atkārtoti iesniedz apliecinājumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai.

Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehniskie dati nav zināmi?

Iespējams, ir situācijas, kad nav zināms decentralizētās kanalizācijas sistēmas tips, krājtvertnes tilpums, īpašniekam nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas u.tml. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.384, īpašniekiem, kuru rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, jāorganizē atbilstoši sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas nozares speciālista apsekojums šādai decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, kurš izsniegs decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai (informāciju par sertificētiem speciālistiem var atrast vietnes bis.gov.lv sadaļā “būvspeciālistu reģistrs”).

Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbilst šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība šo MK noteikumu Nr.384 prasībām īpašniekam būs jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi un prasības  decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanai:

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks:

 • atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības, MK noteikumu Nr. 384 un pašvaldības Saistošo noteikumu prasībām;
 • nodrošina radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotajā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;
 • par saviem līdzekļiem nodrošina attiecīgās sistēmas apkopi un remontu;
 • ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, īpašnieks papildus nodrošina:
 • ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir normatīvajos aktos noteiktie atbilstību apliecinošie dokumenti, to ekspluatācija notiek atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai, iekārtā esošās dūņas ir aktīvas un nav tādu apstākļu, kas pasliktinātu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un izplūstošo notekūdeņu sastāvu;
 • nodrošina, lai reizi gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) tiek veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tehniskā apkope un apkopi veic atbilstošs komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē;
 • ja iekārtas ekspluatācijas laikā konstatēts avārijas stāvoklis, pēc avārijas seku novēršanas tiek veikta iekārtas ārpuskārtas apkope;
 • līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniegt Daugavpils novada domes Komunālās saimniecības nodaļai atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā.
 • ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēts notekūdeņu septiķis, īpašnieks papildus nodrošina:
 • ka notekūdeņi no septiķa tiek novadīti vidē tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu – filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts-grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām, niedru laukiem;
 • septiķa savākto nosēdumu regulāru nodošanu asenizatoram atbilstoši pašvaldības Saistošos noteikumos noteiktajam minimālajam izvešanas biežumam.
 • ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēta notekūdeņu krājtvertne, īpašnieks papildus nodrošina:
 • ka krājtvertne ir hermētiska, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē;
 • krājtvertnē savākto notekūdeņu regulāru nodošanu asenizatoram atbilstoši pašvaldības Saistošos noteikumos noteiktajam minimālajam izvešanas biežumam.
 • segt izmaksas pašvaldības kontroles institūcijai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;
 • nodrošina pašvaldības kontroles institūcijas pilnvarotam pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;
 • uzrādīt pašvaldības kontroles institūcijai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošus dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.
 • nodrošina, ka asenizatoram nodotie notekūdeņi atbilst normatīvajiem aktiem par kanalizācijas būvēm, kā arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību.

Kā tiks aprēķināts notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālais biežums?

 1. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo līdz divām zīmēm (vai vienu zīmi) aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,2 m3/mēnesī vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI, kur –

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib – vienas izvešanas reize mēnešos.

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

Krājtvernes gadījumā faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts šādi:

 • Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;
 • ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei – vienas personas ūdens patēriņš 1,2 m3/mēnesī.

2. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā.

3. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par   5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

Kādi pasākumi jāveic decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības?

Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam  jānodrošina tās atbilstība šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam līdz 2020.gada 1.jūnijam jāiesniedz Daugavpils novada domes komunālās saimniecības nodaļai pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.

Papildus informācija 

Papildus informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt Daugavpils novada dome Rīgas ielā 2, Daugavpilī, komunālās saimniecības nodaļā   tālr. 654 76812, e-pasta adrese olga.sokolovska@dnd.lv.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem varētu noderēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavots materiāls “Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai” . Ieteikumi ir sagatavoti ar mērķi iedzīvotājiem sniegt vienkāršu un saprotamu informāciju par iedzīvotāju atbildību un nepieciešamajām darbībām, ievērojot MK noteikumu Nr.384 prasības. Ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs, taču tie paredzēti, lai iedzīvotāji varētu lietot jau esošās decentralizētas kanalizācijas sistēmas, ievērojot un veicot pasākumus, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības prasībām.