Pakalpojumu izmaksas

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi
no 01.01.2019.

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsValsts nodeva (euro)Cena (euro)Kopā ar valsts nodevu (euro)
1.Laulības reģistrācija (liecinieku klātbūtnē) bez ceremonijas nodaļas telpās14.00

 

14.00
2.Svinīga laulības reģistrācija
 Laulību reģistrācija Červonkas pilī,  Naujenes laulību zālē 

 • Daugavpils novada iedzīvotājiem
 • Citu pašvaldību iedzīvotājiem
 

14.00

14.00

 

 

12.00

30.00

 

 

26.00

44.00

 Raiņa mājā Berķenelē14.0070.0084.00
3.Maksa par telpu izmantošanu laulību reģistrācijai
 Červonkas pils un parks Vecsalienas pagasts

 • no 01.novembra līdz 30.aprīlim
 • no 01.maija līdz 31.oktobrim
 

15.00

30.00

 

15.00

30.00

Naujenes laulību zāle un telpas15.0015.00
Raiņa māja Berķenelē no 01.maija līdz 31.oktobrim30.0030.00
4.Laulības reģistrācija ārpus pašvaldības noteiktajām vietām14.00236.00250.00
5Kopdzīves gadu  jubilejas ceremonija7.00(atk.apl)30.0037.00
6.Atkārtoto apliecību izsniegšana7.007.00
7.Reģistru aktualizācija7.007.00
8.Vārda, uzvārda , tautības ieraksta maiņa  71.1471.14

1.No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

2.Valsts nodevu neiekasē, ja:

 • civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;
 • civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas;
 • dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā;
 • civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu.

3.Maksa par 2.punktā noteiktajiem pakalpojumiem netiek iekasēta no :

 • personām ar invalīditāti;
 • politiski represētām personām;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem;
 • personām, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes vai personas statuss maksa par pakalpojumiem, ja statuss ir abiem pieteicējiem tiek samazināta par 100 %, ja vienam – par 50% ;
 • Ja viens no laulības pieteicējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Daugavpils novadā, maksa par pakalpojumiem tiek samazināta  par 60 %.