Saistītie normatīvie akti

Likums „Par nodokļiem un nodevām”
Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”
Administratīvā procesa likums
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Ministru kabineta noteikumi „Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”
Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”
Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek zemi, kuru aizņem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes”
Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā”
Ministru kabineta noteikumi „Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”

Daugavpils novada dome saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu”
Daugavpils novada dome saistošie noteikumi  „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma zemei piemērošanu Daugavpils novada pašvaldībā”
Daugavpils novada dome saistošie noteikumi  „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā”
Daugavpils novada dome saistošie noteikumi  „Par nekustamā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksāšanas kārtību”

Daugavpils novada domes noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas dzēšanu Daugavpils novada pašvaldībā”