Izziņa par pirmpirkuma tiesībām

Dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām
Saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu (skatīt šeit) un MK noteikumi Nr. 919 (skatīt šeit) vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas. Persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu (veidlapa) tam pievienojot iesniegumā norādītos dokumentus, ja iesniegumu iesniedz persona, kas darbojas uz Pilnvarojuma pamata, arī Pilnvaru). Iesniegtie dokumenti tiek izskatīti un izziņa sagatavota 5 darba dienu laikā.