Daugavpils novada iznomājamie zemes gabali

Daugavpils novada dome iznomā zemes vienības

Informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. apakšpunktu un 33.punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku.

Ar sīkāku informāciju par brīvajām zemes vienībām var iepazīties šeit.

Pieteikums zemes nomai šeit.

Apskates vieta un laiks: iepazīties ar situāciju dabā var patstāvīgi, vai iepriekš sazinoties zvanot uz tālruņa numuru 65422232.

Ja uz zemes vienības nomu izsludinātajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, nomnieka atlase tiks veikta izsoles kārtībā.

Pieteikšanās uz zemes vienību nomu ir no 09.07.2019. līdz 15.07.2019. plkst. 13.00.

Pieteikties var Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, 19. kabinetā, kā arī pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu var sūtīt uz e- pasta adresi: dome@daugavpilsnovads.lv.