Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāte

Īss apraksts: Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieteikumu pieņemšanas un atbilstības izvērtēšanas komisija izskata daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas pieteikumu un izvērtē. Atbalstīšanas un līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā tiek pieņemts Daugavpils novada domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumiem. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām: 1. dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (mājā ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums; 2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir 100 % centralizētā vai 100% lokālā apkure; 3. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nodota ekspluatācijā līdz 2002.gadam; 4. vienai personai, izņemot pašvaldību, pieder ne vairāk kā 20% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļiem; 5. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības; 6. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veikts energoaudits un akceptēts būvvaldē būvdarbu tehniskais projekts vai tiek saskaņota vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte; 7. Pretendentiem pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku (īrnieku) samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa/ īres maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nedrīkst pārsniegt 15% (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas); 8. Pretendenta izvēlētais pasākums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākuma veikšanu, atbilstoši šo noteikumu ceturtajā daļā minētajiem pasākumiem, nav finansēts no Eiropas Savienības finanšu avotiem vai valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem pēdējo piecu gadu laikā. Pieteikumu iesniegšana un reģistrācijas kārtība: 1. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz Daugavpils novada domei pieteikumu, klāt pievienojot attiecīgos dokumentus, un reģistrācijas anketu līdzfinansējuma saņemšanai. Dokumentiem jābūt cauršūtiem ar sanumurētām lapām un jāiesniedz viens dokumentu oriģināls un viena dokumentu apstiprināta kopija. 2. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē un pieņem lēmumu par pieteikuma reģistrāciju pašvaldības šim mērķim izveidotā komisija, kuru apstiprina Daugavpils novada dome. 3. Pretendentu pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai tiek reģistrēti reģistrā, piešķirot tiem kārtas numuru. 4. Pieteikumu reģistru kārto Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma daļa. 5. Komisija viena mēneša laikā no pieteikumu saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretendentam: 51. par pieteikuma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pieprasītajiem pasākumiem, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām; 5.2. par atteikumu reģistrēt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas. 6. Komisija katram pretendentam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu latos nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus. 7. Ja komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai nepamatotās izmaksas izslēgt no atbalstāmajām izmaksām. 8. Komisija, pēc visu uzrādīto dokumentu saņemšanas, viena mēneša laikā sagatavo lēmuma projektu Daugavpils novada domei par pasākumu līdzfinansējuma atbalstu. 9. Pēc pretendenta iepirkuma procedūras veikšanas un visu 1.pielikuma 10.-12.pozīcijā uzrādīto dokumentu saņemšanas, komisija viena mēneša laikā sagatavo lēmuma projektu Daugavpils novada domei par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. 10. Komisija, pēc visu 3.pielikumā uzrādīto dokumentu saņemšanas, viena mēneša laikā sagatavo lēmuma projektu Daugavpils novada domei par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. 17. Pēc Daugavpils novada domes lēmuma pieņemšanas par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, tiek noslēgts līgums ar pretendentu par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu. 11. Daugavpils novada domei ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli. Saite uz Saistošajiem noteikumiem: https://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/file/DND_lemumi/2014/saist/Samaks_kartiba/05.pdf Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: 2012.gada 25.oktobra saistošie noteikumi Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.