Jaunveidojamā Augšdaugavas novada attīstības plānošana

2021.gada 1.februārī Daugavpils novada dome ir pieņēmusi lēmumus par darba uzsākšanu pie Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada kopīgas attīstības programmas un Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes.

2021.gada 1.februāra lēmums Nr.2746 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”

2021.gada 1.februāra lēmums Nr.2747 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

Lēmumi tika pieņemti, balstoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumiem, kas nosaka to, ka pēc 2021. gada 1. jūlija Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ar Augšdaugavas novada pašvaldību, ko veidos Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības, sadarbojas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu. Tie būs galvenie dokumenti, kas noteiks jaunizveidotā Augšdaugavas novada pašvaldības attīstības virzienus. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumentā tiks definēti novada un pilsētas pašvaldību kopīgi ilgtermiņa attīstības vīzija, mērķi un prioritātes. Savukārt attīstības programma ietvers kopīgas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzienus ilgtspējīgās attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programmā tiks noteikti arī investīciju projekti un plānotie finansējuma apjomu. Abu attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtība un saturs ir noteikti tiesību aktos. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumiem līdz 2021. gada 30. jūnijam šo kopīgu attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi vada Daugavpils pilsētas dome kā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

Aicinām sekot līdzi attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitai. Savus attīstības priekšlikumus var sniegt jau tagad, rakstot uz e-pastu: planojam.novadu@dnd.lv

2021.gada 28.jūnija lēmums Nr. 3156 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai”

2021.dada 15. jūlijā lēmums Nr. 21 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšadaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcija

Informācija par plānošanas procesu ir pieejama šeit:

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA

Lai uzzinātu Daugavpils novada iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, lai labāk izprastu sabiedrības vajadzības un izaicinājumus, Daugavpils novada dome no šī gada 1.aprīļa līdz 2021. gada 25. aprīlim organizē iedzīvotāju aptauju. Aizpildot aptaujas anketu, ir iespēja novērtēt pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un sniegt priekšlikumus savas dzīves vides uzlabošanai. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanai un administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas gaitā jaunizveidotā Augšdaugavas novada un Daugavpils pilsētas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un kopīgas attīstības programmas izstrādei.
Atbildēt uz anketas jautājumiem ir iespējams elektroniski, kā arī papīra formātā. Anketu var izdrukāt no pašvaldības mājaslapas, saņemt to Daugavpils novada domē vai novada pagastu pārvaldēs. Aizpildītās anketas veidlapas lūdzam novietot Daugavpils novada domē iedzīvotāju iesniegumiem paredzētā pastkastītē (Daugavpils, Rīgas iela 2), kā arī ikvienā pagasta pārvaldē speciāli tam paredzētajā urnā. Aizpildītu anketu var arī atsūtīt pa pastu uz adresi: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401.
Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar aptaujas rezultātiem varēs iepazīties Daugavpils novada pašvaldības interneta vietnē www.daugavpilsnovads.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis”.

Aptauja elektroniski tiešsaistē ir pieejama šeit: http://webanketa.com/forms/6cs32c9p6wqkacv268rkge9m/
Aptaujas anketa izdrukai paredzētā formātā ir pieejama šeit: Anketa

Iepriekš pateicamies par veltīto laiku!

Attīstības pārvalde
Daugavpils novada dome
Tālr.65476882

Daugavpils novada ekonomiskais profils (SIA “Laurus konsultācijas”)

Daugavpils novada uzņēmēju aptauja

2021.gada martā tika organizēta novada uzņēmēju aptauja.
Ar aptaujas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties šeit: Daugavpils novada pašvaldības novada uzņēmēju aptaujas rezultātu kopsavilkums

Aptaujas rezultāti palīdzēs veidot uzņēmēju interesēm atbilstošu attīstības plānošanas dokumentus, sekmējot Daugavpils un Augšdaugavas novadu līdzsvarotu tālāko attīstību.

Pateicamies par veltīto laiku un sniegtajām atbildēm!

Daugavpils novada domes
Attīstības pārvalde