Jaunveidojamā Augšdaugavas novada attīstības plānošana

Uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana

INFORMĀCIJA PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI

Priekšlikumus aicinām iesniegt: 

  • nosūtot elektroniski uz e-pastiem: attistiba@daugavpils.lv vai planojam.novadu@dnd.lv
  • pa pastu: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentam – K.Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401 vai Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei – Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401

Lūdzam izmantot PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU !

INFORMATĪVS PLAKĀTS

Ir apstiprināta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumi par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada kopīgas attīstības programmas un Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes gaitu

Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumi:

2021.gada 14.oktobra lēmums Nr.171 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam apstiprināšanu”

2021.gada 16.septembra lēmums Nr.127 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”

2021.gada 26.augusta lēmums Nr.117 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra lēmumā Nr.2746 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu””

2021.gada 26.augusta lēmums Nr.118 “Par grozījumu Ilūkstes novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.8 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu””

2021.gada 26.augusta lēmums Nr.119 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra lēmumā Nr.2747 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu””

2021.gada 26.augusta lēmums Nr.120 “Par grozījumu Ilūkstes novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.7 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu””

Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldību lēmumi:

2021.gada 28.jūnija lēmums Nr. 3156 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai”

2021.dada 15. jūlijā lēmums Nr. 21 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšadaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”

2021.gada 1.februāra lēmums Nr.2746 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”

2021.gada 1.februāra lēmums Nr.2747 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

2021.gada 28.janvāra lēmums Nr.8 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”

2021.gada 28.janvāra lēmums Nr.7 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

Informācija par plānošanas procesu ir pieejama šeit:

 

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA

Lai uzzinātu Daugavpils novada iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, lai labāk izprastu sabiedrības vajadzības un izaicinājumus, Daugavpils novada dome no šī gada 1.aprīļa līdz 2021. gada 25. aprīlim organizē iedzīvotāju aptauju. Aizpildot aptaujas anketu, ir iespēja novērtēt pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un sniegt priekšlikumus savas dzīves vides uzlabošanai. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanai un administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas gaitā jaunizveidotā Augšdaugavas novada un Daugavpils pilsētas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un kopīgas attīstības programmas izstrādei.
Atbildēt uz anketas jautājumiem ir iespējams elektroniski, kā arī papīra formātā. Anketu var izdrukāt no pašvaldības mājaslapas, saņemt to Daugavpils novada domē vai novada pagastu pārvaldēs. Aizpildītās anketas veidlapas lūdzam novietot Daugavpils novada domē iedzīvotāju iesniegumiem paredzētā pastkastītē (Daugavpils, Rīgas iela 2), kā arī ikvienā pagasta pārvaldē speciāli tam paredzētajā urnā. Aizpildītu anketu var arī atsūtīt pa pastu uz adresi: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401.
Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar aptaujas rezultātiem varēs iepazīties Daugavpils novada pašvaldības interneta vietnē www.daugavpilsnovads.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis”.

Aptauja elektroniski tiešsaistē ir pieejama šeit: http://webanketa.com/forms/6cs32c9p6wqkacv268rkge9m/
Aptaujas anketa izdrukai paredzētā formātā ir pieejama šeit: Anketa

Iepriekš pateicamies par veltīto laiku!

Attīstības pārvalde
Daugavpils novada dome
Tālr.65476882

Daugavpils novada ekonomiskais profils (SIA “Laurus konsultācijas”)

Daugavpils novada uzņēmēju aptauja

2021.gada martā tika organizēta novada uzņēmēju aptauja.
Ar aptaujas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties šeit: Daugavpils novada pašvaldības novada uzņēmēju aptaujas rezultātu kopsavilkums

Aptaujas rezultāti palīdzēs veidot uzņēmēju interesēm atbilstošu attīstības plānošanas dokumentus, sekmējot Daugavpils un Augšdaugavas novadu līdzsvarotu tālāko attīstību.

Pateicamies par veltīto laiku un sniegtajām atbildēm!

Daugavpils novada domes
Attīstības pārvalde