Par projektu „Gribu zināt un piedalīties”

 

Projekts „Gribu zināt un piedalīties”
Projekta mērķis: veicināt jauniešu iesaisti jauniešiem svarīgu lēmumu pieņemšanā un jauniešu problēmu risināšanā, informējot pagastu un novada jaunatnes politikas veidotājus par jauniešiem aktuālām problēmām un piedāvājot risinājumus šo problēmu atrisināšanai.
Projekta ilgums: 04.07.-31.10.2011
Projekta norises vieta: Daugavpils novads
Mērķa grupa: Daugavpils novada jaunatne (18 – 30 gadi), jaunatnes lietu atbildīgie.
Projekta ideja: 1) jaunieši labāk zina par savām problēmām, 2) jaunieši var piedāvāt efektīvus konkrētu problēmu risinājumus un 3) jaunieši var palīdzēt šīs problēmas risināt. Projekta ietvaros novada jauniešiem no visiem pagastiem tiks dota iespēja sadarboties savā starpā, izpētīt, apspriest un prezentēt problēmas un to risinājumus, piedalīties lēmumu pieņemšanā un risinājumu ieviešanā.
Pasākumu plāns ir sadalīts 6 lielās aktivitātēs:
  1. Tikšanās pa pagastu grupām par situāciju jaunatnes lietās pagastos.
  2. Jauniešu grupas veic jauniešu aptauju par problēmām savā pagastā.
  3. Tikšanās pagasta jauniešiem ar par jaunatnes lietām atbildīgām personām – aptaujas rezultātu apspriešana un risinājumu meklēšana.
  4. Forums pa lielākām pagastu grupām par jauniešu iespējām un problēmu risinājumu prezentāciju veidošana.
  5. Noslēguma pasākums visiem pagastiem par problēmu risinājumu prezentēšanu.
  6. Tikšanās ar pagasta jauniešiem un par jaunatnes lietām atbildīgām personām – progress un sasniegumi.

Projekta plānu skatīt te.
Projekta aktualitātes lasāmas te.

Projekts ir iesniegts no Daugavpils novada domes (kontaktpersona – Daina Kriviņa).

Projekta org-grupa: Daugavpils novada dome, Naujenes pagasta jauniešu grupa “Esam kopā”, Kalupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža”, Skrudalienas pagasta biedrība „Silenes stariņi”.

Kontakti: Daina Kriviņa (29354884, daina.krivina@dnd.lv)

Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekta aktualitātes
Projekta pasākumu plāns