Vienkāršotā robežšķērsošana ar Baltkrieviju

Valsts robežsardzes informācija par Latvijas – Baltkrievijas robežas šķērsošanu

Kā rīkoties, ja, uzturoties Baltkrievijas Republikas pierobežas teritorijā, ir nozaudēta pase? Skat. prezentāciju.

Iesniegumi vienkāršotas robežšķērsošanas pieprasījumiem tiks pieņemti pagasta pārvaldēs līdz 20.martam.

Uzziņai: 1.decembrī tika uzsākta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu piemērošana. Atļauju izsniegšanu pierobežas teritoriju iedzīvotājiem ir paredzēts uzsākt 2012.gada 1.februārī. Atļaujas izsniegs Latvijas konsulāts Vitebskā un Baltkrievijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī, pamatojoties uz pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstiem, kurus sastādīs pierobežas teritorijas vietējās pašvaldības.

Minētās vienošanās mērķis ir radīt nepieciešamos nosacījumus ērtākai Latvijas un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju ceļošanai, veicināt personīgos kontaktus, sekmēt savstarpējo sociālo un kultūras apmaiņu, kā arī reģionālo sadarbību.

Saskaņā ar vienošanos pierobežas iedzīvotāji turpmāk robežu varēs šķērsot ar derīgu ceļošanas dokumentu un vietējās pierobežas satiksmes atļauju.

Minētās vienošanās mērķis ir radīt nepieciešamos nosacījumus ērtākai Latvijas un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju ceļošanai, veicināt personīgos kontaktus, sekmēt savstarpējo sociālo un kultūras apmaiņu, kā arī reģionālo sadarbību.

Saskaņā ar vienošanos pierobežas iedzīvotāji turpmāk robežu varēs šķērsot ar derīgu ceļošanas dokumentu un vietējās pierobežas satiksmes atļauju.

Atļaujas var saņemt pierobežas teritoriju iedzīvotāji – personas, kuras pastāvīgi dzīvo pierobežas teritorijā ne mazāk kā vienu gadu, un kuru ieceļošanas mērķis otras valsts teritorijā ir:

  • personai piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošana,
  • radinieku apmeklējums,
  • radinieka smaga slimība vai nāve,
  • radinieku apbedījuma vietu apmeklējums,
  • medicīniskās palīdzības saņemšana,
  • piedalīšanās kultūras, izglītības un sporta pasākumos un to organizēšana,
  • piedalīšanās pasākumos, kas saistīti ar vietējām tradīcijām vai reliģiskiem rituāliem, kā arī regulāra ekonomisko kontaktu īstenošana.

Atļaujas tiek izsniegta vairākkārtīgai robežas šķērsošanai, ar derīguma termiņu no viena gada līdz pieciem gadiem, nepārsniedzot uzturēšanās ilgumu 90 dienas pusgada laikā.

Valsts nodeva par atļaujas pieteikuma izskatīšanu ir noteikta 20 EUR apmērā. No valsts nodevas atbrīvoti pensionāri, bērni līdz 18 gadu vecumam un invalīdi. Atļauju izsniedz 20 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas.

Latvijas Republikā:
Republikas pilsētaDaugavpils
Aglonas novadā:Aglonas, Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagasti.
Dagdas novadā:Dagdas pilsēta un Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes pagasti.
Daugavpils novadā:Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vecsalienas, Višķu pagasti
Ilūkstes novadā:Šēderes pagasts.
Krāslavas novadā:Krāslavas pilsēta un Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas, Ūdrīšu pagasti.
Ludzas novadā:Briģu, Istras, Nirzas, Pildas, Rundēnu pagasti.
Rēzeknes novadā:Kaunatas pagasts.
Zilupes novadā:Zilupes pilsēta un Lauderu, Pasienes, Zaļesjes pagasti.
Baltkrievijas Republikā:
Verhņedvinskas rajonā:Bigosovo, Čapajeva, Sarjas, Osvejas, Kohanoviču, Belkovščinas ciemu Deputātu padomes, pilsēta – Verhņedvinska.
Mioru rajonā:Povjatjes, Perebrodjes, Dolginovo, Mioru, Novij Pogosta, Turkovo ciemu Deputātu padomes, pilsēta – Мiori.
Braslavas rajonā:Drujas, Pļusu, Slobodkas, Opsas, Daļokiju, Ahremovcu, Mežanu, Teterku, Vidzu ciemu Deputātu padomes, pilsēta – Braslava, ciemats – Vidzi.

No šīs Vienošanās spēkā stāšanās datuma zaudē spēku Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par vienkāršotu vīzu izsniegšanas kārtību pierobežas iedzīvotājiem, kas parakstīta 2002. gada 27. novembrī. Vīzas, kas izsniegtas saskaņā ar minēto vienošanos, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

IESNIEGUMA VEIDLAPA pierobežas satiksmes atļaujas izsniegšanai
Dokumentu saraksts, kas Vienošanās ietvaros apliecina ieceļošanas mērķi pierobežas teritorijā
Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības Vienošanās