Daugavas upes posma ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Daugavpils novada teritorijā esošā Daugavas upes posma ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi.

Dokumenti satur:

 • apkopoti esošie vēsturiskie dati no vispārpieejamiem datu reģistriem, monitoringa programmām, iepriekš veiktiem pētījumiem un publikācijām;
 • ūdens kvalitātes izpētes rezultāti, nosakot barības vielu koncentrācijas, skābekļa saturu ūdenī un ūdens temperatūru;
 • novērtēts ūdensteces hidrobiocenožu sugu sastāvs un sastopamība;
 • veikta upes posma hidroloģiskā izpēte;
 • izstrādāts ūdensteces pārskata plāns;
 • ievākti un apkopoti citi datus, kas nepieciešami apsaimniekošanas noteikumu izstrādei;
 • veikta ihtioloģiskā izpēte, kuras ietvaros:1) atbilstoši kontrolzvejas rezultātiem sagatavots zivju krājumu raksturojums;
  2) novērtēts zivju sugu sastāvs un biomasa, zivju augšanas ātrums, zivju barošanās paradumi;
  3) novērtēta zivju barības bāze, ievācot zooplanktona un zoobentosa paraugus:
  4) ieteikti apsaimniekošanas pasākumi

Dokumentus  izstrādājis nodibinājums “Vides risinājumu institūts” (VRI), kas kopš 2013. gada plāno un īsteno ezeru pētniecības projektus, novērtējot ūdensobjektu sākotnējo stāvokli, modelējot attīstības scenārijus un izstrādājot apsaimniekošanas priekšlikumus. Pēdējo piecu gadu laikā VRI eksperti veikuši vairāk kā 50 Latvijas ūdensobjektu kompleksus pētījumus.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Daugavai (Daugavpils novada teritorijā)
Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Daugavai Daugavpils novada teritorijā

Projektu “Daugavas upes apsaimniekošanas plāna izstrāde Daugavpils novada teritorijā” finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.