Apstiprināti grozījumi, kas paredz pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Kulinārā mantojuma telpas izveidei Vaboles pagastā

Apstiprināti grozījumi lēmumā “Par projekta “Zarasu rajona un Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu, kas pieņemts šī gada 12. jūlijā. Līdz ar to, jaunā redakcijā tiek izteikta ieņēmumu un izdevumu tāme, paredzot, ka šis projekts tiks priekšfinansēts, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Projektā, kurā vadošais partneris ir Zarasu kultūras centrs, Daugavpils novada Kultūras pārvaldes daļa ir 145 855 eiro, no kuriem EFAR finansējums sastāda 84 499, 35 eiro un valsts budžeta dotācija – 4 970 eiro.

Projekta lielākā aktivitāte ir Vaboles vidusskolas darbnīcu renovācija Kulinārā  mantojuma telpas izveidei, tādā veidā paplašinot Skrindu dzimtas muzeja pakalpojumu klāstu. Projekta ideja ir iekļauta Daugavpils novada attīstības programmas Investīciju plānā 2018. – 2020. gadam. Projekta rezultātā tiks veicināta novada nemateriālā kultūrmantojuma tradīciju saglabāšana, nodrošināta to popularizēšana un pārmantojamība. Renovētajās telpās paredzēts organizēt prasmju skolas par latviešu, latgaliešu, vecticībnieku un citu tautu tradīciju rituāliem un ēdieniem. Savukārt, projekta globālie uzdevumi ir novadpētniecības struktūras darbības efektivitātes palielināšana kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un pieejamības nodrošinājumā – novada muzeju kompleksu integrēšana etnogrāfiskā ciema tēlā, kā arī muzeju pielāgošana radošās darbības piedāvājuma un eksponēšanas telpas paplašināšanai.

Septembrī tika izsludināts iepirkums uz projekta īstenošanai paredzētajiem būvdarbiem – Vaboles vidusskolas darbnīcu ēkas ½ jumta, ieejas mezgla un cokola remontam, lai nodrošinātu, ka visa ēka varētu pilnvērtīgi funkcionēt un kalpot kultūras un izglītības vajadzībām ilgtermiņā.

Novada domes sēdē Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne deputātus informēja, ka, lai dotā ēka varētu pilnīgi funkcionēt, ir nepieciešams visa jumta remonts nevis tikai daļējs, kā tas tika plānots sākotnēji.

Iepirkumā uzvarēja SIA “Vanpro”. Taču, tā kā projekta tāmes tika sagatavotas pirms diviem gadiem un kopš šī laika vērojams cenu sadārdzinājums, tika veikti nepieciešamie grozījumi projekta izdevumu tāmē, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu 56 385 eiro apmērā.

 

 

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet https://www.daugavpilsnovads.lv/kultura-kategorija/lv-lt-parrobezu-sadarbibas-projekti/

http://zkc.lemondeentier.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=168

vai sazinieties ar šīm personām:

Aleksandra Pulokienė (LP, Lietuva), aleksandra.pulokiene@gmail.com, +370 67117179; Jelena Žukova (PP2, Latvija), jelena.zukova@dnkp.com, +371 25611544.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild projekta dalībnieki, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.