Automašīnas izsole

Sludinājums

Skrudalienas pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – vieglo automašīnu MITSUBISHI OUTLANDER, valsts reģistrācijas Nr. JH 8415, kas atrodas Silenes ciemā, Skrudalienas pagasta, Daugavpils novadā. Automašīnu var apskatīt Skrudalienas pagasta Silenes ciemā, darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni: 291 26 041.

Izsoles noteikumi

Izsoles dalībnieka pieteikums dalībai izsolē

Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Skaista iela 9, Silene, Daugavpils novads, līdz 2021. gada 5. martam plkst. 13.00.

Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30.

Izsolāmās mantas nosacītā cena: EUR 1100.00, izsoles solis EUR 30,00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 110.00, kas jāieskaita vienā no sekojošiem Skrudalienas pagasta pārvaldes kontiem: Valsts kasē, Kods TRELLV22, konts Nr. LV91TREL9812139002000; AS „SWEDBANK”, HABALV22, konts Nr.LV84HABA0551028213962, AS ”SEB banka”, UNLALV2, konts Nr.LV10UNLA0005011130720.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita vienā no sekojošiem Skrudalienas pagasta pārvaldes  kontiem:  Valsts kasē, Kods TRELLV22, konts Nr. LV91TREL9812139002000; AS „SWEDBANK”, HABALV22, konts Nr.LV84HABA0551028213962, AS ”SEB banka”, UNLALV2, konts Nr.LV10UNLA0005011130720.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu EUR 30.00 soli notiks:

2021. gada 10. martā  plkst. 11.00 Skrudalienas pagasta pārvaldes ēkas 1. stāvā, Skaista ielā 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 5 darba dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Skrudalienas pagasta pārvaldes kontā vai iemaksājot atlikušo naudas summu pārvaldes kasē.