Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaDemenes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4450 006 0298
Platība, ha2.5
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiPašvaldības autoceļu aizsargjosla, Aizsargjoslas gar līdz 20 kV elektriskajiem tīkliem,

Meliorācijas aizsargjoslas

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN119.38
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

 

Izsoles noteikumi

Nomas līgums

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr.

Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts