Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Maļinovas pagastā

Brīvs neapbūvēts zemesgabalsAtrašanās vietaMaļinovas pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4470 005 0094
Platība, ha2.847
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Apgrūtinājuminav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN152,03
Iznomāšanas mērķislauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

 Izsoles noteikumi

Nomas līgums

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr.

Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts