Daugavpils novadā uzsākta projekta “Seno amatu jaunā dzīve” realizācja

Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Nacionālo Polockas vēstures un kultūras muzeju – rezervātu un Zinātniski pētniecisko kultūras institūciju “Braslavas rajona muzeju apvienība” [Baltkrievija] 2019. gada 18. jūnijā ir uzsākusi projekta  ENI – LLB – 1 – 216 “Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” [akronīms “Seno amatu jaunā dzīve”] realizāciju. Šo projektu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam finansē Eiropas Savienība. Projekta mērķis ir izpētīt un saglabāt Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālās amatu prasmes un nodot tās nākamajai paaudzei, izmantojot muzeju izglītojošās programmas, radošās darbnīcas, izstādes, kā arī  inovatīvas izglītojošas metodes, kuras balstītas tiešā komunikācijā ar vietējiem amatniekiem. Projekta kopējās izmaksas  ir 122 258,00 EUR, no kurām Eiropas kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējums ir 90% jeb 110 032,20 EUR, valsts budžeta dotācija ir 2645,35 EUR un Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums ir 2645,35 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir 20 mēneši.

Pirmais pasākums projekta ietvaros –“Amatnieku pilsētiņa” – notiks šī gada 24. augustā Juzefovas parkā [Daugavpils novads, Naujenes pagasts] Daugavpils novada dienu laikā. Svētku apmeklētājus no plkst. 14:00 – 19:00  amatnieku teltī gaidīs 3 meistari no Latvijas un Baltkrievijas, lai ar bezmaksas meistarklašu starpniecību nodotu savas amata prasmes nākamajām paaudzēm. Ikvienam būs iespēja apgūt apaļo lupatu tepiķīšu tamborēšanu [Naujenes Novadpētniecības muzejs], tradicionālo salmu rotaļļietu izgatavošanu [Braslavas Tradicionālās kultūras muzejs, Braslava] un jostiņu aušanu [Poozerijas tradicionālās aušanas muzejs, Polocka].  Aktivitāte “Amatnieku pilsētiņa” 30.-31. augustā  startēs arī Polockā, kur tiks organizētas klūgu pīšanas, izšūšanas un kokgrebšanas meistarklases. Pārējās meistarklases ir paredzētas nākamgad Braslavas pilsētas svētku laikā un Muzeju nakts akcijas laikā Naujenes muzejā. Kopumā Latvijas un Baltkrievijas iedzīvotājiem tiks piedāvātas 10 bezmaksas meistarklases.

Rudenī Polockā un Braslavā tiks organizētas 2 nedēļu ilgas brīvdabas izglītojošās etnogrāfiskās nometnes “Etno – vasara”, kurās būs iespēja piedalīties pārstāvjiem no Daugavpils novada, Polockas un Braslavas pilsētām. Nometņu mērķis ir seno amata prasmju iepazīšana. Pieteikties dalībai tiks aicināti dažāda vecuma pārstāvji, kurus interesē tradicionālo amatu prasmju izzināšana nepastarpinātā komunikācijā ar vietējiem amatniekiem, lokālā etnogrāfiskā mantojuma īpatnības. Nometņu laikā kopā ar Polockas folkloras kopu “Vargan” tiks vākts folkloras materiāls, iepazīta vietējā etnogrāfija, ar jauniem eksponātiem papildināti muzeju krājumi, izzinātas un iepazītas vismaz 6 mūsdienās aizmirstas senās amatu prasmes.

Gada nogalē tiks uzsākti sagatavošanās darbi pārrobežu etnogrāfiskai ekspedīcijai Daugavpils novada teritorijā, lai apzinātu senās prasmes Daugavas ielejas teritorijā un tuvākajā apkārtnē, kā arī lai savāktu folkloras materiālu kopējam studijas ierakstam ar latgaliešu un baltkrievu folkloru. Nometņu un ekspedīcijas aktivitātēs tiks iesaistīti nemateriālā kultūras mantojuma un zinātniski pētnieciskā darba eksperti. Noritēs darbs Naujenes Novadpētniecības muzeja, Braslavas Tradicionālās kultūras muzeja un Poozerijas tradicionālās aušanas muzeja krājumos pie etnogrāfisko rokdarbu kolekciju apzināšanas un izpētes. Zinātniski pētnieciskā darba rezultāti tiks atspoguļoti kopējā  izdevumā “Seno amatu jaunā dzīve”, ierakstītais folkloras materiāls [12 dziesmas] izdots kopējā CD diskā.

2020. gada maijā Polockā un Braslavā, uz vietējo muzeju bāzes  tiks organizētas nedēļu ilgas aktivitātes [meistarklases un lekcijas] izglītojošās programmas “Amatnieku universitāte” ietvaros. Aktivitātes, kuru mērķis ir pārmantot senās amatu prasmes, domātas dažādām vecuma grupām. Jāatzīmē, ka  īpaši tiks aicināti piedalīties cilvēki ar īpašām vajadzībām, lai pārmantotu kādu no senajām prasmēm un nākotnē būtu radīts pamats iesaistīties tūrisma aktivitātēs ar savu radīto suvenīru piedāvājumu.

Projekta ietvaros uzmanība tiks pievērsta ne tikai seno amata prasmju pārmantošanai, bet arī ar tām saistītu liecību saglabāšanai, popularizēšanai un unikālu novada kolekciju veidošanai. Projektā iesaistītie muzeji papildinās savus krājumus ar  Dvinas/ Daugavas ielejai raksturīgiem muzejiskiem, etnogrāfiskiem priekšmetiem, kuri saistīti ar tradicionālo Daugavas ielejas iedzīvotāju nodarbošanos un tādām senajām amatu prasmēm kā klūgu pīšana, aušana, adīšana, podniecība, izšūšana, vilnas velšana, mūzikas instrumentu izgatavošana un kokamatniecība. Kopumā muzeju kolekcijas papildinās 289 priekšmeti, kuru uzglabāšanai katrā muzejā tiks iegādāts piemērots aprīkojums.

Muzeju jauniegūtās kolekcijas būs skatāmas projekta ietvaros izveidotajās izstādēs. Naujenes Novadpētniecības muzejā apmeklētājiem tiks piedāvāta pastāvīga izstāde “Rokdarbu tradīcijas Dvinas/Daugavas ielejas teritorijā”, kuras tapšanā būs iesaistīts dizaineris. Savukārt Braslavas Tradicionālās kultūras muzejā un Poozerijas tradicionālās aušanas muzejā tiks atklātas ceļojošās izstādes “Seno amatu jaunā dzīve”, kuras būs pieejamas ne tikai muzejos, bet arī vietējās Polockas un Braslavas pilsētas  skolās. Muzejiem tiks izgatavots jauns izstāžu aprīkojums, izdoti izstāžu ceļveži vairākās valodās.

Uz muzeju un izveidoto izstāžu bāzes tiks izstrādātas jaunas muzejpedagoģiskas programmas. Naujenes muzejā skolēniem tiks piedāvātā programma “Tradicionālās amatu prasmes Latgales sētā”, turklāt Daugavpils novada un pilsētas skolām būs iespēja pieteikties uz 3 bezmaksas projekta pilotnodarbībām. Polockas un Braslavas muzejos tiks izstrādātā programma “Poozerijes reģiona tradicionālās kultūras unikalitāte”, kura bez maksas tiks piedāvāta vietējām skolām.   Programmu izstrādē un aprobācijā tiks iesaistīti 2 eksperti, iegādāts programmām nepieciešamais aprīkojums: Naujenes muzejā –  krāsns keramikas izstrādājumu apdedzināšanai, projektors, Braslavas Tradicionālās kultūras muzejā – projektors un ekrāns, savukārt  Poozerijas tradicionālās aušanas muzejā –  projektors, ekrāns un info kiosks.

Projekta sasniegumi tiks atspoguļoti un izvērtēti 2 dienu konferences “Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas kultūras mantojuma izpēte, saglabāšana un integrēšana tūrisma aktivitātes” laikā Naujenes Novadpētniecības muzejā. Konferences gaitā tiks prezentēti projekta laikā veiktie pētījumi, izstrādātās muzejpedagoģiskās programmas, izdevumi, izveidotās muzeja kolekcijas un tiks atklāta izstāde.

Informācija par projekta aktivitātēm un iespējām piedalīties bezmaksas pasākumos Daugavpils novadā tiks publicēta presē, ka arī Naujenes muzeja mājas lapā  www.naujenesmuzejs.lv, Daugavpils novada domes mājas lapā https://www.daugavpilsnovads.lv/  un sociālajā vietnē facebook.  Informācija par iespēju iesaistīties projekta aktivitātēs Polockas pilsētā būs pieejama mājas lapā   http://tkach.polotsk.museum.by/, par aktivitātēm Braslavas pilsētā http://braslav.museum.by/.

Daugavpils novada Kultūras pārvalde aicina aktīvi iesaistīties vietējos iedzīvotājus projekta aktivitātēs.

“Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus”.