Kraujā labiekārto sociālā atbalsta un aprūpes centra teritoriju, kā arī atjauno apgaismojumu

Realizējot ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekts „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr. 9.3.1.1./19/I/037, 20. novembrī tika pieņemts ekspluatācijā objekts “Teritorijas labiekārtošanas un apgaismojuma atjaunošanas būvdarbi Daugavas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā”, kur atrodas ”Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots””.

Būvdarbus veica SIA “DM Buvex”, tehniskā projekta autors SIA “Cerva”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Meliors Krauja”.

Projekta realizācijas ietvaros veikta novecojušā un bojātā žoga, kā arī bērnu laukuma aprīkojuma demontāža un utilizācija, caurtekas uzstādīšana grāvī, betona laukuma ogļu glabāšanai izbūve, bruģa seguma izbūve, komunikāciju aku vāku nomaiņa, esoša asfalta seguma atjaunošana remonta zonās, bērnu laukuma aprīkojuma bojāto elementu nomaiņa, krāsošana un uzstādīšana, nobrauktuves atjaunošana ar grants segumu, teritorijas planēšana un apzaļumošana, atkritumu urnas uzstādīšana, soliņu uzstādīšana, pandusa uzstādīšana, ārējā apgaismojuma atjaunošana ar moderniem parka gaismekļiem.

Kopējās izmaksas būvniecības darbiem sastādīja 90 926,30 eiro. Garantijas laiks objektam ir pieci gadi.

Avots: Daugavpils novada domes Komunālās saimniecības nodaļa