Neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsole Ambeļu pagastā

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaAmbeļu pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4442 001 0118
Platība, ha1.10
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN55.55
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi
Pieteikums 
Nomas līgums