Neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsole Naujenes pagastā

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaNaujenes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4474 004 0273
Platība, ha2.7
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN169.97
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Pieteikums
Nomas līgums
Izsoles noteikumi