Nomas tiesību izsole

Nomas objekta adrese: Višķu tehnikums 1, Višķu pagasts, Daugavpils novads

Kadastra apzīmējums: 4498 005 0633 001 023

Iznomājamā platība: nedzīvojamā telpa- 47.0 m2

Lietošanas mērķis: ārstniecības vai veselības aprūpe iestāžu telpu grupa,

Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena): 27.03 euro (divdesmit septiņi euro 03 centi) mēnesī (bez PVN)

Izsoles solis: 0.50 euro (nulle euro 50 centi)

Iznomāšanas termiņš: 3 gadi

Termiņš pieteikumu iesniegšanai: No 25.10.2017. līdz 31.10.2017. plkst.16.30 Daugavpils novada domē 12., 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- otrdienās, trešdienās, ceturtdienās laikā no plkst. 08:00 līdz plkst. 12:00, un no plkst. 12:30 līdz plkst. 16:30, pirmdienās no plkst. 08:30 līdz plkst. 18:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas, I.Raščevska 26357842 K.Gailīte 29412676,

Izsoles veids: Rakstiska izsole (pirmā)

Izsoles piedāvājumu atvēršana: 2017.gada 1.novembrī plkst. 9.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, 19. kabinetā

Iznomātājs: Pašvaldības aģentūra “Višķi”

Nomas līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem, pieteikumu un Nomas līgumu var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19. kabinetā un novada mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāà nomas tiesību izsoles àIzsludinātās izsoles

Objekta apskate: Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālr. 26815715

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Līgumprojekts

Plāna shēma